Beheer

LOT 67
SOLD €60,00

[Sinterklaas] 3 Frisian Sinterklaas books

Sinteklaes Kepoentsje. Sinteklazeboek. Gearstald fan E.S. de Jong, mei printsjes fan Jekke fan Dyk, A.J. Osinga, Boalsert, 1946. 24 pp. Stapled + Sinteklaesjoun. Foardracht fen D.H. Zijlstra. R. van der Velde, Ljouwert, ca. 1910. 24 pp. - and Sinteklazeboek. Foar Sinteklaze sankjes op bikende wizen. Samle fan Wike Zijlstra, tek. Meinte Walta, Laverman, Drachten, 1958. 15 pp.

(total 3)

Please log in or sign up to place a bid or add to favourites!

Newsletter

Subscribe to our newsletter to stay updated with our upcoming auctions.
Search

Search By: