Beheer

LOT 690
SOLD €200,00

[Hugo Grotius] Convolute of 4 works: (1) Verantwoording van de wettelijcke regieringh

van Hollandt ende West-Vrieslant, midtsgaders eenigher nabuyrighe provincien, sulckx die was voor de veranderingh, gevallen inden jare 1618, geschreven by Mr. Hugo de Groot (...). Den tweeden druck, van nieus oversien, ende verbeter. 1622. Acoordeert met het Latijnsch, ghedruck tot Parys (Hoorn, I.W. van der Beeck), 1622, 15,(1),287 p., contemp. overlapping vellum, 4to.

Waterstained in lower margin. Small tear in spine. Ter Meulen & Diermanse, B.G., 875. The second edition. Bound with: (2) Placcaet vande hooge ende mog: heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, teghens seecker fameux bouck ofte libel, uyt-ghegheven by Hugo de Grootm gheintituleert, Verantwoordinge vande weetelijcke regieringe (...). The Hague, widow and heirs of H.J. van Wouw, 1622, (6) p. TM&D, B.G., 885, note 2. And bound with: (3) Verhael vande heeren joncker Adran van Mathenes, heere van Riviere, Opmeer, Does etc. (...) meester Hugo de Groot (...), mijn heeren de Staten van Hollant ende West-Vrieslant, in hare vergaderinge gehouden aprili sestienhondert sesthien gedeputeert (...). N.pl., n.publ., 1622, (2),44 p. TM&D, B.G., 845. And bound with: (4) Vertoogh by de weduwe van wijlen de Heer Hugo de Groot, over-gegeven aen de (...) burghemeesters ende vroedtschappen der stede Rotterdam. Daer by ghevoeght zijn de authentijcke stucken, dienende tot justificatie van 't selve vertoogh. N.pl., n.publ., 1652. TM&D, B.G., 891. (total 4)

Please log in or sign up to place a bid or add to favourites!

Newsletter

Subscribe to our newsletter to stay updated with our upcoming auctions.
Search

Search By: