U bent niet ingelogd inloggen of aanmelden.
mijn biedingen - 0 - of favorieten - 0 -

Resultaten

Veilingvoorwaarden

Inbrengvoorwaarden en tarieven.

Inbrengvoorwaarden en tarieven.


A. Commissie voor inbreng bij Zwiggelaar Auctions B.V. bedraagt 20%.

B.
1. Iedere inzender wordt geacht bekend te zijn met deze voorwaarden en met de hierin vermelde voorwaarden van verkoop. Van deze voorwaardenkan uitsluitend bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken.

2. De inzender machtigt ZWIGGELAAR AUCTIONS alle goederen, dan wel enkele stuks te verkopen onder geheel ter harer beoordeling vast te stellen veilingvoorwaarden. De verkoper kan in overleg met een taxateur van ZWIGGELAAR AUCTIONS een minimumprijs stellen, doch niet op zijn eigen inzendingen bieden. Eventuele minimumprijzen moeten tijdig aan ZWIGGELAAR AUCTIONS zijn opgegeven en gelden niet, tenzij door haar schriftelijk bevestigd.

3. Van alle aan ZWIGGELAAR AUCTIONS afgegeven goederen wordt aangenomen dat zij, behoudens andere instructies, voor ongelimiteerde verkoop bestemd zijn, zonder dat een uitdrukkelijke opdracht wordt verstrekt. De ontvangst van goederen verplicht ZWIGGELAAR AUCTIONS niet, deze te verkopen of in veiling te brengen. ZWIGGELAAR AUCTIONS behoudt zicht het recht voor, zonder opgave van redenen, inzendingen te weigeren en blijft ten alle tijde bevoegd tot een door haar aanvaarde opdracht tot veilen af te zien en tot het ter veiling niet te gunnen en voor rekening van de verkoper ophouden van een goed, indien naar het uitsluitende oordeel van ZWIGGELAAR AUCTIONS geen passend bod wordt uitgebracht, alles zonder tot enige schadevergoeding uit welke hoofde ook verplicht te zijn.

4. ZWIGGELAAR AUCTIONS behoudt zich het recht voor te bepalen in welke van haar veilingen zij een goed zal verkopen. Indien zij zulks wenselijk of nodig acht, kan ZWIGGELAAR AUCTIONS een goed middels een andere veiling (doen) verkopen, zulks zo mogelijk onder instandhouding van deze voorwaarden. Staangeld of bewaarloon zal slechts dan berekend kunnen worden wanneer de goederen niet op een door ZWIGGELAAR AUCTIONS vast te stellen tijdstip in veiling kunnen worden gebracht, doch eerst na uitdrukkelijke opdracht van de inzender tot verkoop kan worden overgegaan.

5. ZWIGGELAAR AUCTIONS regelt de veilingen geheel naar eigen inzicht. Het opnemen van goederen in een veiling of uitsluiting daarvan, evenals enige mededelingen met betrekking tot een goed in de veilingcatalogus of in een brochure van komende verkopingen, staan uitsluitend ter beoordeling van ZWIGGELAAR AUCTIONS, die gerechtigd is deskundigen of autoriteiten te raadplegen zonder met betrekking daartoe enige verantwoordelijkheid te aanvaarden evenmin als met betrekking tot door haar gegeven adviezen betreffende goederen of de verkoop daarvan. De verkoper vrijwaart ZWIGGELAAR AUCTIONS volledig tegen iedere aanspraak met betrekking tot of in verband met goederen welke door ZWIGGELAAR AUCTIONS ten behoeve van de verkoper worden verkocht of de verkoop daarvan.

6. De verkoper verklaart ermee in te stemmen, dat ZWIGGELAAR AUCTIONS zich in haar verkoopvoorwaarden bereid heeft verklaard om geveilde goederen tegen gelijktijdige restitutie van koopprijs en opgeld terug te nemen, indien koper binnen een periode van drie weken na de verkoop ten genoege van ZWIGGELAAR AUCTIONS bewijst, dat het geveilde dusdanig ernstige verborgen gebreken vertoont of de verstrekte omschrijving zodanig onjuist is, dat indien deze gebreken of de juiste omschrijving aan de koper op het ogenblik van de verkoop bekend waren geweest, hij van de koop zou hebben afgezien, of slechts tegen een aanmerkelijk lagere prijs gekocht zou hebben. Verkoper machtigt onherroepelijk ZWIGGELAAR AUCTIONS bij naar het uitsluitend oordeel van ZWIGGELAAR AUCTIONS van toepassing zijn van die omstandigheden de koop ongedaan te maken tegen restitutie van koopprijs of opgeld. Door het ontbinden van de koop geldt het goed of de goederen als onverkocht in de zin van artikel 8 van deze voorwaarden.

7. ZWIGGELAAR AUCTIONS betaalt aan de verkoper de opbrengst verminderd met alle bijkomende kosten, zoals transportkosten, restauratiekosten, commissie, keurkosten en eventuele van te voren afgesproken overige kosten, mits zij de koopsom volledig heeft ontvangen van de koper en door de koper geen beroep op ontbinding van de verkoop is gedaan in de zin van artikel 6 van deze voorwaarden, welke beroep op ontbinding voor ZWIGGELAAR AUCTIONS is erkend, danwel geen ontbinding van de verkoop in de zin van artikel 8 van deze voorwaarden heeft plaatsgevonden. Betaling vindt gewoonlijk plaats een maand na de verkoping, hetzij een bericht als bedoeld als in artikel 6 van deze voorwaarden van de koper is ontvangen of een ontbinding van de verkoop in de zin van artikel 8 van deze voorwaarden heeft plaatsgevonden. Verkoper is ontbonden, de aan de verkoper betaalde koopsom terug te vorderen, alsmede alle overige tengevolge van deze gerechtelijke ontbinding door ZWIGGELAAR AUCTIONS geleden schade, waaronder ook gerechtelijke ontbinding van een verkoop te wijten is aan onjuiste mededelingen of opgaven van verkoper of overig aan verkoper te wijten handelen of nalaten, een en ander naar het uitsluitend oordeel van ZWIGGELAAR AUCTIONS.

8. ZWIGGELAAR AUCTIONS is door verkoper onherroepelijk gemachtigd onverkochte goederen bij een eerstvolgende veiling opnieuw te verkopen. Tevens is ZWIGGELAAR AUCTIONS door verkoper onherroepelijk gemachtigd na verkoop bij overschrijding van de betalingstermijn door de koper, de koop te beschouwen als van rechtswege te zijn ontbonden, met het recht van ZWIGGELAAR AUCTIONS de goederen van deze ontbonden verkoop te beschouwen als onverkochte goederen, die bij een eerstvolgende veiling opnieuw kunnen worden verkocht. Als verkoopprijs op basis waarvan met de verkoper zal worden afgerekend in de zin van artikel 7 van deze voorwaarden, geldt de prijs gerealiseerd in de verkoop in herveiling in de zin van dit artikel. Op de verkoop in herveiling is het gestelde in deze ontvangstvoorwaarden weer geheel van toepassing. De verkoper erkent uitdrukkelijk het recht van ZWIGGELAAR AUCTIONS om naar haar eigen keuze nakoming te vorderen van de koper die een betalingstermijn overschrijdt, dan wel over te gaan tot de in dit artikel bedoelde ontbinding van de koop, dan wel eerst nakoming te vorderen van de koper om vervolgens, indien deze vordering niet slaagt, alsnog tot ontbinding in de zin van dit artikel over te gaan.

9. De goederen zullen door ZWIGGELAAR AUCTIONS met de grootst mogelijke zorg worden behandeld. Tot op het ogenblik van toewijzing zijn echter alle risico’s geheel voor rekening van de verkoper. ZWIGGELAAR AUCTIONS is niet aansprakelijk voor enigerlei verlies of beschadiging der goederen, tenzij deze aan opzet of grove schuld van een harer onderschikten te wijten zou zijn. De verkoper is aansprakelijk voor alle schaden veroorzaakt door ingezonden goederen. ZWIGGELAAR AUCTIONS is bevoegd, zonder voorafgaande mededeling aan de verkoper, alle verpakkingen en sluitingen te openen en die maatregelen te nemen, welke ZWIGGELAAR AUCTIONS, in verband der zaak nuttig voorkomen en de goederen die bewerking(en) te doen ondergaan welke het resultaat ter veiling gunstig zouden beïnvloeden. De in verband met ontsluiting, behoud of bewerking gemaakte kosten zijn voor rekening van de verkoper. Goederen kunnen op verzoek van de verkoper voor diens rekening worden verzekerd tegen inbraak en andere risico’s, zolang zij in haar gebouw of in een onder punt 10 genoemde opslagplaats bevinden. Als verzekerde waarde zal gelden de door ZWIGGELAAR AUCTIONS vastgestelde taxatiewaarde.

10. ZWIGGELAAR AUCTIONS is gerechtigd maatregelen te treffen voor opslag in een pakhuis van haar gezonden of afgegeven goederen.

11. Goederen welke aan ZWIGGELAAR AUCTIONS zijn gezonden of afgegeven en niet door haar ter verkoop worden bewaard, zullen geheel voor rekening en risico van de afzender aan hem worden teruggezonden.

12. Indien een goed éénmaal in de catalogus is opgenomen kan het niet meer worden teruggenomen dan na betaling van de reeds door ZWIGGELAAR AUCTIONS gemaakte kosten en 15% van de overeengekomen minimumprijs of indien geen minimumprijs is overeengekomen, van de prijs waarvoor ZWIGGELAAR AUCTIONS het goed taxeert. Indien de verkoper niet tevreden is met deze taxatie kan hij de hertaxatie, voor zijn kosten, doen plaatshebben door drie taxateurs, waarvan één benoemd door ZWIGGELAAR AUCTIONS, één door de verkoper en de derde door de twee reeds benoemde taxateurs.

13. Goederen die om welke reden dan ook niet in veiling genomen zijn / worden, of tijdens de veiling niet zijn verkocht, moeten uiterlijk binnen 14 dagen na de laatste zitting door de verkoper worden afgehaald. De inzender heeft de mogelijkheid ZWIGGELAAR AUCTIONS opdracht te geven de tijdens de veiling niet verkochte of de niet ter veiling opgenomen goederen door te verkopen. Dit geschiedt tegen een kostenpercentage voor de bemiddeling bij de verkoop van 20%.

14. Indien ZWIGGELAAR AUCTIONS opdracht krijgt een woning totaal te ontruimen en als haar namens derden goederen worden aangeboden behoudt zij zich het recht voor goederen die haar inziens niet geschikt zijn voor de veiling te vernietigen en af te voeren.

15. Inbrengers dienen zelf zorg te dragen voor het afhalen van onverkochte goederen. Onverkochte goederen dienen binnen twee weken na afloop van de veiling te worden opgehaald, tenzij anders schriftelijk overeengekomen met de veilinghouder. Niet tijdig afgehaalde goederen worden door de veilinghouder opgeslagen; de kosten die hieruit voortvloeien zijn voor rekening van de inbrenger.16. Alle geschillen, voortvloeiende uit of samenhangende met deze overeenkomst, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Privacy Voorwaarden

Invaluable

Verklarende woordenlijst

Verzendkosten