U bent niet ingelogd inloggen of aanmelden.
mijn biedingen - 0 - of favorieten - 1 -

Resultaten

Veilingvoorwaarden

Inbrengvoorwaarden en tarieven.

Privacy Voorwaarden

Invaluable

Verklarende woordenlijst

Verklarende woordenlijst


Only available in Dutch: A.t.p.: a tout prix – tegen elke prijs. Er is geen minimumopbrengst vastgesteld.

Bieder: eenieder die een bod uitbrengt op een of meer kavels, zowel tijdens de veiling (‘in de zaal’) als voorafgaand via onze site (on-line).

Courtage: de overeengekomen vergoeding (incl. BTW) welke de inbrenger verschuldigd is voor de werkzaamheden welke Zwiggelaar Auctions voor of namens hem verricht.

Hamerprijs: de geboden prijs (in Euro’s) waarvoor de veilingmeester het kavel aan de koper toewijst – dus exclusief opgeld.

Inbreng: de goederen van een verkoper welke aan Zwiggelaar Auctions ter veiling zijn ingebracht.

Inbrenger: die eigenaar van de te veilen goederen.

Inbrengtarief: een overeengekomen percentage van de hamerprijs welke inbrenger aan Zwiggelaar Auctions verschuldigd is wanneer Zwiggelaar Auctions zijn goederen ter veiling heeft verkocht.

Kavel: een of meer goederen tezamen die ter veiling als een koop worden aangeboden. Ook wel Lot of nummer genoemd.

Kijkdag: tijdens de kijkdagen is Zwiggelaar Auctions voor eenieder vrij toegankelijk om de te veilen goederen te beoordelen. Voorafgaand aan elke veiling organiseert Zwiggelaar Auctions minimaal 2 kijkdagen welke uiterlijk 21 dagen voor de veilingdatum bekendgemaakt worden.

Koopsom: het door de koper te betalen bedrag, zijnde de hamerprijs vermeerderd met het opgeld. De BTW is in het opgeld begrepen.

Koper: diegene die door de veilingmeester tijdens de veiling is aangewezen als hoogste bieder en daarmee de eigendom van het geveilde kavel verkrijgt en tevens gehouden is de koopsom te betalen.

Limiet: de door de inbrenger vastgestelde minimum-hamerprijs. Oftewel: de laagste bieding waarvoor de veilingmeester namens de eigenaar een koper mag aanwijzen. Doorgaans de laagste richtprijs.

Limietloos: er is geen minimumopbrengst vastgesteld. Zie ook: a.t.p.

Lot: zie kavel

Margeregeling: het berekenen van de BTW over het verschil tussen verkoopsom (hamerprijs – courtage) en de koopsom (hamerprijs + opgeld). Wettelijk geregeld in Afdeling 5 van de Wet op de omzetbelasting 1968, Stb. 884.

Richtprijs: Een (mede) door de inbrenger bepaalde indicatie van de te realiseren hamerprijs.

Schriftelijke bieder: elke bieder die voorafgaand aan de eigenlijke veiling een bieding uitbrengt.

Schriftelijke bieding: elk bod dat voorafgaand aan de veiling per post, per e-mail, telefonisch of on-line is doorgegeven en als zodanig door Zwiggelaar Auctions bevestigd.

Veiling: een door Zwiggelaar Auctions georganiseerde openbare verkoping van roerende zaken welke, in opdracht van de eigenaren, per opbod worden verkocht aan de hoogste bieder.

Veilingmeester: degene die met de feitelijke leiding van het veilen per opbod is belast en per kavel de -voor de verkoper- meest gunstige bieder als koper aanwijst.

Verkoopsom: het door de inbrenger te ontvangen bedrag, zijnde de hamerprijs verminderd met de courtage. De BTW is in de courtage begrepen.

Verkoper: zie inbrenger

W.a.f.: With all faults, oftewel met alle mankementen. Deze afkorting kan gebruikt worden in een kavelbeschrijving, al zal dat niet vaak voorkomen.

Verzendkosten