17th-19th Century: Lots 342 - 601

Auction 26
SOLD €150,00
LOT 342
€150,00 - €300,00
Il riposo di Raffaello Borghini

Florence, M. Nestenus and F. Moucke, 1730. Engraved frontispiece after Mauro Soderini. Title page printed in black and red and w. engraved vignette and engr. vignette on first...

Auction 26
SOLD €60,00
LOT 343
€60,00 - €90,00
[Remonstrants and Counter-remonstrants] De gepredestineerden dief

ofte Een t' Samen-Spreekinge, gehouden tussechen een predikant der Calvinus-gesinde, ende een Dief, die gesententieert was om the sterven. Gedruckt in 't Jaer 1732. (H. Slatius)....

Auction 26
PASSED
LOT 344
€70,00 - €120,00
La Hollande aux pieds du Roy

Hollandt aan de voeten des konings, door den heere van Volpiljere. F. Halma. Amsterdam, F. Halma, 1707. (46), 303, (1) pp. Engraved frontispiece. Orig. binding without wrappers,...

Auction 26
SOLD €130,00
LOT 345
€80,00 - €150,00
[Architecture] Architectura civilis

of nauwkeurige ontwerpen en verzamelingen van verscheide zeer fraaije groote Kapwerken van huizen, schuuren, pakhuizen, enz. (...) Jacob Poley. Amsterdam, W. Holtrop. n.d. Including...

Auction 26
SOLD €550,00
LOT 346
€100,00 - €200,00
Reisbeschryving na verscheyde afgelegene natien in de wereld

And: Reys na verscheide ver afgelegene volkeren der wereld. J. Swift. The Hague, Alberts & Vander Kloot, 1727-1728. 5 parts in 3 vols. (8), 284; (2), 139, (1 blank), (2), 172;...

Auction 26
SOLD €130,00
LOT 347
€80,00 - €150,00
[Binding] Het lyden van Jesus,

als de christus vertoond uyt de vier evangelisten zo als 't in de gereformeerde Nederduitsche kerken van Utrecht jaarlyks in ordre gepredikt wordt (...). Utrecht, Abraham van Paddenburg,...

Auction 26
SOLD €280,00
LOT 348
€150,00 - €300,00
Bybel der nature

Dat is, vande waerheyt der christelijcke religie teghens de atheisten, epicureen, heydenen, joden, mahumedisten ende andere ongheloovighe. Philips Mornay, J. Halsbergium transl....

Auction 26
SOLD €800,00
LOT 349
€350,00 - €700,00
Naaukeurige beschryving der uitwendige godtsdienst-plichten

This item contains no English description. See the Dutch description: kerk-zeden en gewoontens van alle volkeren der waereldt; in een historisch verhaal, met eenige naaukeurige...

Auction 26
PASSED
LOT 350
€80,00 - €150,00
[Prize binding. Hoorn] Cornelii Nepotis Vitae excellentium imperatorum,

cum integris notis Jani Gebhardi, Henr. Ernstii, & Jo. Andreae Bosii (...). Augustinus van Staveren ed. Leiden, Samuel Luchtmans, 1734. (30), 765, (186) pp. Engr. frontispiece...

Auction 26
SOLD €8000,00
LOT 351
€800,00 - €1600,00
[Mathematics] Eerste deel vande nieuwe telkonst

Inhoudende verscheyde manieren van rekenen (...) Eerst ghevonden van Joanne Nepero (...) uyt het Latijn overgheset door Adrianum Vlack (...) mitsgaders nieuwe tafels van interesten,...

Auction 26
PASSED
LOT 352
€200,00 - €400,00
[History] Tweejaerige geschiedenissen, voorgevallen in de jaeren MDCLXXIV en MDCLXXV,

met byvoeging van authentijke stukken, onpartijdiglijk beschreven door V.T.V. [= Geraert Brandt de Jonge]: Konnende dienen tot een vervolg van 't Ontroerde Nederlandt, van de jaeren...

Auction 26
SOLD €600,00
LOT 353
€400,00 - €600,00
[J. van der Groen] 't Vermakelyck Landt-Leven

[3 parts in one vol.] (1) Den Nederlandsen Hovenier, Zijnde het 1. deel van het vermakelyk Land-leven. Beschrijvende alderhande Princelijke en Heerlijke Lust-hoven en Hof-steden,...

Auction 26
SOLD €500,00
LOT 354
€200,00 - €400,00
Dirk Donckers Klippel veerskens. In den griel geworpen

Om by den lezer voor tijdkorting, 't bevalligst uyt te vinden. Gouda, K. Dyvoort, 1680 (dated in the colophon at the end), (4),163,(1) p., woodcut coat of arms of Gouda on title...

Auction 26
SOLD €150,00
LOT 355
€80,00 - €160,00
[Architecture. Woodworking] Volledig kappenboek

This item contains no English description. See the Dutch description: bevattende de zamenstellingen van de meest verschillende vormen van kappen welke van hout vervaardigd kunnen...

Auction 26
PASSED
LOT 356
€7000,00 - €14000,00
Le machine. Volume nuovo et di molto artificio

da fare effetti maravigliosi tanto spirituali quanto di animale operatione, arichito di bellisime figure con le dichiarationi a ciascuna di esse in lingua volgare et Latina (...)....

Auction 26
SOLD €190,00
LOT 364
€150,00 - €300,00
[Fables] Fabelen van J. de la Fontaine

in Nederduitsche vaerzen overgebracht door J. Nomsz. J. de la Fontaine. Amsterdam, Allart en Holtrop, 1786. 5 vols. Engraved frontispiece, 275 full-page engravings. Uniform half...

Auction 26
SOLD €860,00
LOT 365
€350,00 - €700,00
[Binding. Bible] Het nieuwe testament

Of, alle boeken des nieuwen verbonds onzes heeren Jezus Christus. Including the Boek der Psalmen. Nederlandsche Bijbel Compagnie. Amsterdam/Haarlem, J. Brandt and P. Proost/J....

Auction 26
SOLD €1500,00
LOT 366
€100,00 - €150,00
[Bindings. Bible] Biblia, dat is de gantsche H. schrifture,

vervattende alle de canonijke boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Dordrecht, P. Keur, 1720-23. 3 parts in 1 vol. Contemp. black shagreen, embossed with tooled silver clasps...

Auction 26
SOLD €200,00
LOT 367
€150,00 - €300,00
[Ethnology] De volken van den aardbodem,

volgens hunne afstamming, verwantschap en eigendommelijkheden in regeringsvorm, godsdienst, zeden, gewoonten en kleederdragt. Hendrik Berghaus. Gorinchem, J. Noorduyn en zn., 1854....

Auction 26
PASSED
LOT 368
€600,00 - €900,00
[Jacob Cats] Alle de wercken, soo oude als nieuwe,

van den Heer Jacob Cats (...). De laatste druk. Hier komen noch by des dichters Gedachten op Slaapeloose Nachten, nevens zijn gansche Twee en Tachtig-Jarig Leven. Amsterdam/Utrecht,...

Auction 26
SOLD €200,00
LOT 369
€70,00 - €120,00
[Floods] Nederlands water-nood

van den jaare MDCCXL en MDCCXLI. P. Bakker. Amsterdam, Kornelis de Wit, 1741. 4to, vellum, blindstamped boards. Title with sm. vignette. Frontispiece with flooded area engraved...

Auction 26
SOLD €260,00
LOT 370
€250,00 - €500,00
[Hunting] Volledige jagerschool of kort begrip der geheele jagt

Een hand- en leerboek in alphabetische orde voor jagers, vogelaars, landbouwkundigen en liefhebbers van de natuurlijke historie. Naar het Hoogduitsch van Christiaan Friedrich Gottlieb...

Auction 26
PASSED
LOT 371
€700,00 - €1200,00
[Breda. Den Bosch] Herman Hugo & Daniel Heinsius

Obsidio Bredana Armis Philippi IIII. auspiciis Isabellae Ductu Ambr. Spinolae perfecta. Hermannus Hugo. Antwerp, Plantin, 1629. Bound together with: Dan. Hensii rerum ad Sylvam-Ducis...

Auction 26
SOLD €80,00
LOT 372
€80,00 - €120,00
[Utrecht] Ordinances, tariffs, regulations etc.

36 small brochures. Incl.: Reglement voor de stedelijke belasting in de Gemeente van Utrecht. Stadsdrukkerij Wed. P. Muntendam, 1825; Reglement van Politie voor de Stad en Gemeente...

Auction 26
SOLD €160,00
LOT 373
€70,00 - €140,00
[Binding] 3 various bindings: (1) Full gilt vellum binding,

both covers with large central gilt coat of arms of Arnhem (Spoelder, Arnhem 1), large 8vo (lacks ties, else very fine).

Auction 26
SOLD €1300,00
LOT 374
€700,00 - €1200,00
[Waterworks. Large extra plate] Theatrum machinarum universale;

of keurige verzameling van verscheide grote en zeer fraaie waterwerken, schutsluizen, waterkeringen, ophaal- en draaibruggen (...) naar het bestek van de heer Vinck, ingenieur...

Auction 26
SOLD €450,00
LOT 375
€150,00 - €300,00
[Johannes Uytenbogaert. Remonstrants] Collection of 23 pamphlets,

published in various places, 1610-1639, mostly without bindings/disbound, all small 4to size.

Auction 26
SOLD €180,00
LOT 376
€100,00 - €200,00
[Remonstrants and Counter-remonstrants] 4 pamphlets on the punishments of

Johan van Oldenbarnevelt, Gillis van Ledenberg, Hugo Grotius and Rombout Hogerbeets, all published in The Hague by Hillebrant Iacobssz., 1619, all with the Dutch lion as woodcut...

Auction 26
SOLD €160,00
LOT 377
€70,00 - €140,00
[Numismatics] Ordonnantie ende placcaet van de Ertz-Hertoghen

onse souveraine Princen, opt stuck vande munte, inhoudende de specien, prijs ende ghewichte van die goude, silvere ende copere munten, die voortaen alleenlijck sullen moghen ganck...

Auction 26
SOLD €140,00
LOT 378
€100,00 - €200,00
[Pamphlets. Remonstrants and Counter-remonstrants] 8 titles: (1) Brand-clock

(ghegoten ten deele van de stoffe ghecomen wt de Camer der E.H.M. Heeren Staten soo der Geunieerde Provintien in 'tghemeyn, als int particulier van Hollandt) noodich ghetrocken...

Auction 26
SOLD €150,00
LOT 379
€70,00 - €140,00
[Pamphlets. Venezoen] Series of 6 related pamphlets: (1) Hollants venezoen,

in Engelandt gebacken, en geopent voor de liefhebbers van vaderlant [attributed to Joachim Oudaen or Pieter de Groot]. N.pl., n.publ., 1672, (8) p., without binding, sm. 4to.

Auction 26
SOLD €110,00
LOT 380
€80,00 - €160,00
[Pamphlets] 8 various pamphlets: (1) Iudicium Synodi Nationalis,

Reformataru[m] ecclesiarum Belgicarum habitae Dordrechti , anno 1618. & 1619. N.pl., n.publ., 1619, (10),128 p., threadbound without wrappers, sm. 4to.

Auction 26
SOLD €300,00
LOT 381
€70,00 - €140,00
[Pamphlets] 9 various pamplets 1608-1612: (1) Den triumph vanden oorloch

ende mis-prijsinge vanden peys. Seer ghenoechlijck ende corts-wijlich om te lesen. Dit iaer sesthienhondert en acht, wordt den oorlogh boven de peys gheacht. N.pl., n.publ., 1608,...

Auction 26
SOLD €180,00
LOT 382
€80,00 - €160,00
[Pamphlets] Collection of 14 pamphlets: (1) Oprecht verhael van 't gepaseerde

omtrent de detentie van Cornelis de With (...). Mitsgaders de sententie daer op gevolght, als oock het massacreren van den gemelte Cornelis de With, nevens desselfs broeder Johan...

Auction 26
SOLD €150,00
LOT 383
€70,00 - €140,00
[Romeyn de Hooghe] Two juridical titles: (1) Memorie van rechten

by Mr. Adriaen Bakker (...) in de crimineele saak tegens Romein de de Hooge, etser aldaar [Haarlem]. Met de bylagen daar toe specterende. Amsterdam, J. Rieuwertsz, 1690, 31 p., disbound, sm. 4to.

Auction 26
SOLD €150,00
LOT 384
€70,00 - €140,00
[Pamphlets] 10 miscellaneous pamphlets: (1) Ordonnantie voor den Hove van Hollandt,

ge-emaneert by Keyser Maximiliaen den xvij july des jaers M.D.X. The Hague, Levijn van Dijck, 1662, (2),6 p., with woodcut view of the Buitenhof on title p., spine of old wrappers pres., sm. 4to.

Auction 26
SOLD €70,00
LOT 385
€70,00 - €140,00
[Anarchism. Charles Fourier] De l'anarchie industrielle et scientifique,

par Charles Fourier. Paris, Librairie Phalanstérienne, 1847, 70,(2) p., orig. threadbound printed wr., large 12mo.

Auction 26
PASSED
LOT 386
€200,00 - €300,00
[Artist's manuals. Petrus Camper] Redenvoeringen van wylen Petrus Camper

over de wyze, om de onderscheidene hartstogten op onze wezens te verbeelden; Over de verbaazende overeenkomst tusschen de viervoetige dieren, de vigelen, de visschen en den mensch...

Auction 26
SOLD €150,00
LOT 387
€70,00 - €120,00
[Artist's manuals] Die durch Theorie erfundene Practic oder grundlich-verfasste Reguln

derer man sich als einer Anleitung zu berühmter Küunstlere Zeichen-Wercken bestens bedienen kan. Johann Daniel Preissler. Nuremberg, 1750. 3 parts in one volume and bound with:...

Auction 26
PASSED
LOT 388
€120,00 - €240,00
[Mathematics] Werkdadige meetkonst

Tonende klaar en beknopt, hoe dat al 't gene een Ingenieur en landmeter te meten voorvallen kan, wiskonstig met en zonder hoekmeting, door de minste moeite gemeten word. Hier by...

Auction 26
SOLD €420,00
LOT 389
€400,00 - €800,00
[Geometry] Fabrica et usus instrumenti chorographici

Das ist, Newe Planimetrische Beschreibung: Wie man mit einem leichten und geringen Instrument alle Stätt, Gärten, Weyher und Landschafften, jedes in sein gewisse Lägerstätt und...

Auction 26
SOLD €360,00
LOT 390
€100,00 - €200,00
[Placards, notifications etc.] Collection of 35 letterpress placards and notifications,

mostly in Dutch but also including a few German examples, 17th-19th cent., mostly printed on singles lvs. but a few larger specimens on attached (blue paper) lvs., various sizes.

Auction 26
SOLD €190,00
LOT 391
€80,00 - €160,00
[Hugo Grotius] Collection of 9 pamphlets: (1) Placcaet

vande Hooghe ende Mog: Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, teghens seecker fameux bouck ofte libel, uyt-ghegheven by Hugo de Groot, gheintituleert, Verantwoordinge...

Auction 26
SOLD €110,00
LOT 392
€70,00 - €140,00
[Placards, notifications etc. Friesland] 9 letterpress placards: (1) Placcaat

omtrent de tutela en cura van moeders en groot-moeders over haare onmondige en minderjarige kinderen en kinds-kinderen, en het continueren der tutores in de cura hunner pupillen,...

Auction 26
SOLD €110,00
LOT 393
€80,00 - €160,00
[Counts of Holland] Korte leevensschets

en Afbeeldingen der Graaven van Holland, van Dirk de eerste, tot Koning Filip de twede, zynde de laatste. Ludolf Smits. Haarlem, Johannes Marshoorn, 1744. (32),200 pp., engr. fold....

Auction 26
SOLD €220,00
LOT 394
€150,00 - €300,00
[Hugo Grotius. Fine provenance] 2 titles: (1) Hugonis Grotii Annales et historiae

de rebus Belgicis. Amsterdam, J. Blaeu, 1657, (12),569,(22) p., w. woodcut printer's mark on title, engr. portrait of the author by W. Delff after M. van Miereveld, contemp. mottled...

Auction 26
SOLD €200,00
LOT 395
€80,00 - €160,00
[Hugo Grotius] Three works on Hugo Grotius: (1) G. Brandts Historie van de rechtspleging

Gehouden in den jaaren 1618 en 1619 ontrent [sic] de dry gevangene heeren Mr. Johan van Oldenbarnevelt, Mr. Rombout Hoogerbeets, Mr. Hugo de Groot. De tweede druk, met aanteekeningen...

Auction 26
SOLD €200,00
LOT 396
€200,00 - €300,00
[Baudartius] Memoryen ofte Cort Verhael der Gedenck-Weerdichste

so kercklicke als werltlicke Gheschiedenissen van Nederland, Vranckrijck, Hooghduytschland, Groot Britannyen, Hispanyen (...) tot 1624 (...). Gulielmum Baudartium van Deynse. Arnhem, Jan Jansz., 1624.

Auction 26
SOLD €400,00
LOT 397
€400,00 - €800,00
[Garden architecture] Magazijn van tuin-sieraaden

Of verzameling van modellen van aanleg en sieraad, voor groote en kleine lust-hoven, voornamelijk van dezulke die, met weinig kosten, te maaken zijn. Getrokken uit de voornaamste...

Auction 26
SOLD €100,00
LOT 398
€70,00 - €140,00
[Hugo Grotius] 5 titles: (1) Hugonis Grotii De jure belli ac pacis libri tres,

in quibus jus naturae & gentium, item juris publici praecipua explicantur (...) ejusdemque Dissertatione de Mari Libero (...). Amsterdam, apud Janssonio-Waesbergios, 1720, 2 parts...

Auction 26
SOLD €110,00
LOT 399
€70,00 - €140,00
[Law] (Simon van Leeuwen). Bellum juridicum: ofte Den oorlogh der advocaten,

bestaende in consultatien, advysen, deductien, advertissementen, en diergelijcke schriftuyren van rechten, waer van d'een, d'andere directelijck is contrariërende, en welckers...

Auction 26
SOLD €1000,00
LOT 400
€1000,00 - €1500,00
[Rhetoric. Heyns] Haerlems juweel

Tot nut vande oude arme uyt liefde ten thoon gestelt nae de voorgheghevene caerte van 'tSpeelcorentken. [Zacharias Heyns]. Zwolle, Zacharias Heyns, 1608. (572) pp. printed in various...

Auction 26
SOLD €200,00
LOT 401
€200,00 - €300,00
[Breda. Entry of Willem Karel Hendrik Friso] Het blyde Breda,

ofte kort verhaal van de plegtige intrede van den Allerdoorlugtigsten Vorst Willem Carel Hendrik Friso (...) als Heer en Baron van Breda. De Swart. The Hague/Breda, Jacobus van...

Auction 26
PASSED
LOT 402
€600,00 - €1200,00
[Architecture] Eerste deel van de perspective der schilders ende bauw-meesters

Waer in de aldergemakelykste ende verdigste maniere wordt aengewezen tot alles het welke raekt de Bauw-Konste ende de Doorzigt-Konste ofte Perspective (...). Broeder Andreas Pozzo...

Auction 26
SOLD €110,00
LOT 403
€70,00 - €120,00
[Architecture] Handboek der schoone bouwkunst

J.J. Penn, architect. Met 14 platen. Breda, F.P. Sterk, 1841. 4to, title on spine in red and gilt stamping, half leather, (8),418 pp. and 14 steel-engraved plates.

Auction 26
PASSED
LOT 404
€70,00 - €120,00
Convolute with 34 works from Nederlandsch archief voor kerkelijke geschiedenis

and its successor Nieuw archief voor kerkelijke geschiedenis inzonderheid van Nederland (1841-1854). Incl.: (1) Iets over de hier te lande kortelings ontdekte middeleeuwsche muurschilderijen,...

Auction 26
SOLD €280,00
LOT 405
€125,00 - €250,00
[Astronomy. Globe] 't Werkstellige der sterre-konst

Zo na de eerste, als de tweede beweeging. Mistgaders van de toestand des aard-kloots, in 't gebruyk van der zelver hemel en aard-globen; beneffens de bysondere nieuwen planeten-wyzer....

Auction 26
PASSED
LOT 406
€400,00 - €800,00
[Binding. Prayer book] Paroissien Romain

Contenant les offices de tous les dimanches (...) des prières durant la messe, du commun des saints et de l’office des morts complet. Paris, Belin-LePrieur and Morizot, c. 1860,...

Auction 26
PASSED
LOT 407
€80,00 - €150,00
Commentarius historicus et apologeticus de Lutheranismo,

sive de reformatione religionis ductu D. Martini Lutheri in magna Germaniae parte aliisque regionibus (...). V.L. Seckendorf and L. Maimburg. Frankrfurt/Leipzig, Friederich Gleditsch,...

Auction 26
PASSED
LOT 408
€200,00 - €400,00
[Binding] Recueil de prieres de meditations et de lectures

Comtesse de Flavigny. Tours, 1874. 576 pp. 4 handcoloured plates. Blue morocco binding with niello silver double clasps with hasps reaching over boards, silver owner's monogram...

Auction 26
SOLD €320,00
LOT 409
€150,00 - €300,00
[Binding. Bible] Het nieuwe testament

Of alle boeken des nieuwen verbonds onzes heeren (...). Nederlands Bijbelgenootschap, 1888. Bound with: (1) Het boek der psalmen, nevens de gezangen bij de hervormde kerk van Nederland...

Auction 26
SOLD €200,00
LOT 410
€200,00 - €400,00
[Malaysia] Verzameling van liederen, waar bij gevoegd zijn

eenige psalmen en evangelische gezangen (...) uit het Nederduitsch in het Maleisch vertaald/ Kitâb Njanji'an, Jang sudah detambâhij dengan bârang Mazmûr' dàn Tahlîl' 'Indjîl, (...)...

Auction 26
SOLD €130,00
LOT 411
€80,00 - €150,00
Novum testamentum domini nostri Jesu Christi,

ex versione vulgata. Henry Hammond. Frankfurt, Thomas Fritsch, 1714. 2 vols. (12), 600; (2), 724, (12) pp. Engr. title vignette depicting Pegasus. Uniform vellum, blind-tooled...

Auction 26
SOLD €170,00
LOT 412
€80,00 - €150,00
[Quran] Mahomets Alkoran

A. du Ryer, J.H. Glazemaker transl. Amsterdam, T. ten Hoorn, 1696. (10), 547 pp. Engr. frontispiece and 6 engr. full-page plates by C. Luyken. Vellum, ms. title on spine, 8vo.

Auction 26
SOLD €170,00
LOT 413
€100,00 - €200,00
[Fables] Fables choisies

J. de la Fontaine. Leiden, Luzac & van Damme, 1770-1786. 6 vols. Engraved title vignettes, ± 250 engraved plates. Uniform half calf, gilt spines with title and vol. label, sprinkled...

Auction 26
SOLD €120,00
LOT 414
€80,00 - €150,00
[Erasmus] Colloquia

Cum notis selectis variorum. Addito indice novo. Desiderius Erasmus, Corn. Schrevelio ed. Amsterdam, W. Blaeu, 1693. (12), 784, (20) pp. Engr. title. Contemp. panelled vellum with...

Auction 26
SOLD €220,00
LOT 415
€150,00 - €300,00
[Maritime law] Zee-rechten, inhoudende dat oudste en hoogste water-recht,

dat gemeene kooplieden en schippers hebben gemaekt in Wisbuy (...) Noch de tol-rolle in den orizondt, voor de onderdanen der Vereenigde Nederlanden (...) En het tractaat van Averyen,...

Auction 26
SOLD €120,00
LOT 416
€80,00 - €150,00
[Perspective] Uitvoerig onderwys in de perspectiva of doorzichtkunde

Voor alle liefhebbers dezer aangename en nutte weetenschap, en inzonderheid voor degeenen, die dezelfde noodzakelyk dienen te oeffenen, als teekenaars, schilders, plaatsnyders,...

Auction 26
SOLD €550,00
LOT 417
€100,00 - €200,00
[Binding] Unie van Utrecht

Extract uit de resolutien van de edele mogende heeren raaden van staate der vereenigde Nederlanden. Donderdag den 28 Augusti 1777. Haarlem, Joh. Enschedé en Zn., 1778. Folio. 72...

Auction 26
SOLD €120,00
LOT 418
€70,00 - €120,00
Unie van Utrecht

Extract uit de resolutien van de edele mogende heeren raaden van staate der vereenigde Nederlanden. Donderdag den 28 Augusti 1777. Haarlem, Joh. Enschedé en Zn., 1778. Folio. 72...

Auction 26
SOLD €220,00
LOT 419
€80,00 - €150,00
[Netherlands. Wagenaar] Vaderlandsche historie

vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland, van de vroegste tyden af. 29 vols. Vol. 1-21: Amsterdam, Isaak Tirion, 1752-1770. Vol....

Auction 26
SOLD €250,00
LOT 420
€200,00 - €400,00
Tresoor van de gewichten, maten van koorn ende landen,

&c. Als mede van d'elle, ende natte mate; oock van differente gelden ende wissels, met verscheyden curieuse dingen van landen ende steden; seer nut ende vermakelick voor vele liefhebber...

Auction 26
PASSED
LOT 421
€150,00 - €250,00
[Dutch history] De vaderlandsche historie in themata

vervattende, in eene zakelijke en tevens beknopte orde, al de voornaamste gebeurtenissen, die. van den aanbeginne des lands, tot heden toe, in ons Vaderland zijn voorgevallen....

Auction 26
SOLD €80,00
LOT 422
€60,00 - €120,00
Noodwendig handboek voor den burger en landman

of onderhoudende en leerrijke geschiedenis van het dorp Wildheim. Rudolf Zacharias Becker. The Hague, W.P. van Stockum, 1839. Sm. 8vo, half leather, XXIV,714 pp. + contents. Title...

Auction 26
SOLD €200,00
LOT 423
€200,00 - €400,00
[Pamphlet] Aanwysing der heilsame politike gronden en maximen van de Republike

van Holland en West-Vrieslandt. (Pieter de la Court). Leiden/Rotterdam, Hakkens, 1669. (44), 523, (1) pp. Rebound in modern half morocco, marbled paper over boards, gilt title on spine, 4to.

Auction 26
SOLD €550,00
LOT 424
€500,00 - €1000,00
[Ovid. Metamorphoses] De gedaant-wisselingen van P. Ovidius Naso

in het latyn en Nederduitsch. Ed. A. Banier, Dutch transl. I. Verburg. Amsterdam, R. & J. Wetstein and W. Smith, 1732. (16), 524, (4) pp. Engr. frontispiece, 2 engr. title vignettes,...

Auction 26
SOLD €70,00
LOT 425
€70,00 - €150,00
[Plautus] Comoediae, accedit commentarius

Ex variorum notis ac observationibus. Titus Maccius Plautus. Leiden, F. Hackium, 1645. (14), 1136, (48) pp. Engraved title page. Half leather, gilt spine with gilt title label, red edges, 8vo.

Auction 26
PASSED
LOT 426
€150,00 - €300,00
[Alexander the Great] Historie van Alexander den Grooten

Quintus Curtius, transl. J.H. Glazemaker. Amsterdam, Andries van Damme, 1719. (36), 670, (34) pp. 14 (folding) engraved plates and 1 folding map. Contemp. vellum, blind-tooled...

Auction 26
SOLD €280,00
LOT 427
€200,00 - €400,00
[Reformation] Historie der reformatie, en andere kerkelyke geschiedenissen,

in en ontrent de Nederlanden. G. Brandt. Amsterdam, Jan Rieuwertsz. and Hendrik and Dirk Boom, 1677-1704. 4 vols. Engraved frontispiece by Romeyn de Hooghe, 1 engraved plate of...

Auction 26
SOLD €140,00
LOT 428
€100,00 - €200,00
[House of Orange] Histoire de Guillaume III

Roi d'Angleterre, d'Ecosse, de France, & d'Irlande, Prince d'Orange, etc. Amsterdam, P. Mortier, 1703. 3 vols. (12), 358, (18); 120,120, (8); 432, (16) pp. With 29 mostly fold....

Auction 26
SOLD €140,00
LOT 429
€100,00 - €200,00
[Emblemata] Stichtelyke zinnebeelden,

gepast op deugden en ondeugden, in LVII tafereelen (...) En verrykt met de bygedichten van Juffr. Gezine Brit. A. Houbraken. Amsterdam, Willem Barents, 1723. (20), 251, (9) pp....

Auction 26
SOLD €260,00
LOT 430
€150,00 - €300,00
[House of Orange] Den herstelden prins tot stadt-houder ende capiteyn generaal

vande Vereenighde Nederlanden, (...). (C. Huygens). Amsterdam, Joan Cyprianus, 1663. Bound with: Apologie ofte verantwoordinge van den ondienst der Stadt. (J. Uytenhage de Mist)....

Auction 26
SOLD €90,00
LOT 431
€60,00 - €90,00
Batavia Sacra, sive res gestae apostolicorum virorum

Qui fidem Bataviae primi intulerunt in duas partes divisa. Brussels, F. Foppens, 1714. (38), 251, (2), 536 pp. With engr. frontispiece by F. Bleiswyck, and 74 engr. ills. in the...

Auction 26
SOLD €220,00
LOT 432
€150,00 - €300,00
[Mennonites. Extra illustrations] Geschiedenis Dier Christenen,

welke in de Vereen. Nederlanden onder de Protestanten Mennoniten genaamd worden (...) waar by noch komt een naukeurig onderzoek wegens de oudheid van de doop der jooden-genooten...

Auction 26
SOLD €220,00
LOT 433
€200,00 - €400,00
[Wine] Bacchus wonder-wercken: waer in het recht gebruyck en misbruyck des wijns,

door verscheyden vermaecklijcke eerlijcke en leerlijcke historien wort afgebeeld (...) Hier is by-gevoeght de suyp-stad, of dronkerts leven (...). D.P. Pers. Amsterdam, Dirck Pietersz.,...

Auction 26
SOLD €100,00
LOT 434
€100,00 - €200,00
Lucretia ofte het beeld der eerbaerheydt;

waer in de handelinge van Sextus Tarquinius en de weygeringhe van de Romeynsche edele juffrou Lucretia, hare verkrachtinghe, versuchtinghe en droeve dood strichtelijcken te lesen...

Auction 26
SOLD €80,00
LOT 435
€80,00 - €150,00
[Numismatics] Roomsche mogentheyt, of naeuwkeurige beschryving,

van de magt en heerschappy der oude Roomse keizeren. (...) zo van de toestand dezer landen ten tyden van die keizers, als van hunne kerk-zeeden in de Roomse kerk overgebragt. Joachim...

Auction 26
SOLD €300,00
LOT 437
€80,00 - €150,00
[Prize binding. Groningen] Maronis opera

Cum annotationibus Johannis Min-Ellii. P. Virgilii. Rotterdam, Regneri Leers, 1704. (21), 664, (28) pp. Gilt panelled vellum with acorn cornerpieces, coat of arms of Groningen...

Auction 26
SOLD €400,00
LOT 438
€100,00 - €200,00
Biblia, dat is de gantsche H. Schrifture

Dordrecht, 1785. Bound with: Het Nieuwe Testament. Amsterdam, J. Ratelband/ J Bouwer, 1785; Het boek der psalmen. Ibid., 1786; Catechismus. Engraved title-page, numerous full page...

Auction 26
SOLD €300,00
LOT 439
€300,00 - €500,00
[House of Orange] Sainctes fuerailles, historisch verhael over het christelijck af-sterven

ende statelijck begraeven van den D. Prins Mauritius, met stichtelijcke bedenckinghen om wel te sterven. Daniel Souterius. Haarlem, Hans Passchiers van Wesbusch, 1626. 5 parts...

Auction 26
SOLD €120,00
LOT 440
€70,00 - €120,00
De groote schouw-plaets der lust-en-leer-rijcke geschiedenissen

(...) uytnemende leerspreucken en sinrijke versierselen. Simon de Vries. Utrecht, Johannes Ribbius, 1670. Vellum, ms. title on spine, 8vo. Lacks frontisp., vellum sl. browned +...

Auction 26
SOLD €150,00
LOT 441
€100,00 - €200,00
[Emblemata] Idea principis christiano

101 symbolis expressa. D. de Saveedra. Amsterdam, J. Jacobsz, 1659. (24), 832, (4) pp. Including all 101 finely engraved emblems. Contemp. overlapping vellum, manuscript title on spine, 12mo.

Auction 26
SOLD €220,00
LOT 442
€100,00 - €200,00
[Great Exhibition] The Illustrated Exhibitor,

Tribute to the world's industrial jubilee, comprising sketches, by pen and pencil, of the principal objects in the great exhibition of the industry of all nations. London, John...

Auction 26
SOLD €460,00
LOT 443
€70,00 - €120,00
La vie de duc de Ripperda

seigneur de Poelgeest, Grand d'Espagne. P.M.B. (Pierre Massuet). Amsterdam, J. Ryckhoff fils and Z. Romberg, 1739. Vol. 1 only. (26), 508 pp. Engr. fontispiece, engraved title...

Auction 26
PASSED
LOT 444
€80,00 - €150,00
Epicteti enchiridium

Cum cebetis thebani tabula, accedunt dempohili similitudines & democratis philosophi aureae sententiaea. Amsterdam, J. Wetstenius, 1750. 143 pp. Greek and Latin. Engr. alleg. title...

Auction 26
PASSED
LOT 445
€0,00 - €0,00
[WITHDRAWN]

op Sorgh-vliet. Jacob Cats. Amsterdam, J.J. Schipper, 1656. (30), 261, (3) pp. (24), 261, (3) pp.; Hof-gedachten en Invallende Gedachten: 125, (3) pp.; Koningklyke Herderin Aspasia:...

Auction 26
SOLD €150,00
LOT 446
€100,00 - €200,00
[Prize binding. Breda] De capitolo Romano commentarius

Josse de Rycke. Leiden, Johanes Vivie, 1696. (8), 454, (44), 28, (8) pp. Engraved alleg. frontispiece by Romeyn de Hooghe, engr. title vignette, 2 folding engravings, 1 full-page...

Auction 26
SOLD €150,00
LOT 447
€300,00 - €600,00
[Numismatics] Twelve plates of English silver coins from the Norman conquest

to Henry the Eighth inclusive with a calculation of their respective values and short observation upon each plate, principally designer dor the use of young collectors and all...

Auction 26
PASSED
LOT 448
€70,00 - €120,00
Spiegel van staat vervattende de macht der generaliteyt

En daar in, de edele mogende collegiën, hooge rechtbanken, steden, schansen en onderhoorigheeden, welke van haar hoog mogende afhangen. Romeyn de Hooghe. Amsterdam, J. ten Hoorn,...

Auction 26
PASSED
LOT 449
€70,00 - €120,00
"Recueil de pièces de théâtre"

Convolute containing several 18th- and 19th-century plays, such as: (1) Pygmalion. J.J. Rousseau. Paris, Fages, 1824; (2) Mélanie, drame en trois actes et en vers. Amsterdam, H.J....

Auction 26
SOLD €180,00
LOT 450
€80,00 - €160,00
[Dutch history. Van Meteren] Historie van de oorlogen en geschiedenissen der Nederlanderen

en der zelver naburen: Beginnende met den jare 1315, en eindigende met den jare 1611: door Emanuel van Meteren (...). Voorzien met afbeeldingen der voortreffelykste perzonagiën...

Auction 26
SOLD €200,00
LOT 451
€70,00 - €120,00
[Hamelsveld] Kort begrip der Algemeene Geschiedenis,

van de schepping der wereld af, tot op de ontruiming van Frankrijk in 1818. Ysbrand van Hamelsveld. Amsterdam, H. de Vries, 1820. 364 pp., 20 plates. Rebound in half vellum, new...

Auction 26
PASSED
LOT 452
€80,00 - €120,00
[Batavian Republic] Geschiedenis van den jongst geëndigden oorlog

Tot op het sluiten van den vrede te Amiëns. Bijzonder met betrekking tot de Bataafschen Republiek. Cornelis van der Aa. 3 vols. Amsterdam, Johannes Allart, 1802-1803. Half leather,...

Auction 26
SOLD €100,00
LOT 453
€100,00 - €200,00
[Floods] Een historiesche beschryving van duure tyden

en hongersnooden (...). Van veele en nooit meer gehoorde voorvallen, die geschied zijn in verscheide harde winters. No author. Amsterdam, Arent van Huyssteen and Steven van Esveldt,...

Auction 26
SOLD €120,00
LOT 454
€70,00 - €120,00
[Chapbooks] Historie van den man met de bontemuts

Vervattende een verhaal van een wonderlyke ontdekking in Duitschland. In tien printverbeeldingen, met derzelver uitleggingen, onder het oog en oordeel van de waereld gebragt. Rotterdam,...

Auction 26
SOLD €120,00
LOT 455
€70,00 - €120,00
[Dutch history] De wakende leeu der Nederlanden

Historie, vertoonende 't begin ende voortganck der Nederlantsche oorlogen, ende beroerten, tot den jare 1648. Johan van den Sande. Amsterdam, Gerrit van Goedesbergh, 1663. 12mo,...

Auction 26
SOLD €150,00
LOT 456
€150,00 - €300,00
[Bible illustrations] Historien des nieuwen testaments

Vermaeckelyck afgebeelt, en geëtst. Pieter H. Schut. No pl., Nicolaes Visscher, no date (1659?). 144 full-page engraved biblical plates with caption. Calf, gilt ribbed spine, oblong.

Auction 26
PASSED
LOT 457
€70,00 - €120,00
[Songbook] Zangwijzen van stichtelijke gezangen

Bij verscheidene gelegenheden gedicht door Rutger Schutte, predikant te Amsterdam: Naar den besten Italiaanschen smaak in de musiek gebragt, voor de zang, clavecimbael en basso...

Auction 26
SOLD €80,00
LOT 458
€60,00 - €90,00
Het nut der tegenspoeden, brieven en andere gedichten

Lucretia Wilhelmina van Merken. Amsterdam, Pieter Meijer, 1768. (10), 344, (5) pp. Engraved frontispiece and engraved title vignette. Panelled vellum, 4to.

Auction 26
SOLD €420,00
LOT 459
€300,00 - €600,00
[Encyclopedia] Algemeen huishoudelijk, natuur-, zedekundig- en konst-woordenboek

Vervattende veele middelen om zijn goed te vermeerderen, en zijne gezondheid te behouden (...). N. Chomel. Leiden/Leeuwarden, J. le Mair/J.A. de Chalmot, 1778, 2nd revised and...

Auction 26
PASSED
LOT 460
€120,00 - €240,00
[Church history] Abrégé de l'Histoire Ecclesiastique,

contenant les événemens considérables de chaque siecle, avec des reflexions. Nouvelle Edition révue par l'Auteur [Bonaventure Racine]. Cologne, aux dépens de la Compagnie, 1752-1754. 13 vols.

Auction 26
SOLD €150,00
LOT 461
€150,00 - €300,00
[Roman history] Romeinsche geschiedenissen

M. Stuart. Utrecht/Amsterdam, B. Wild and J. Altheer/Johannes Allart, 1793-1809. 28 (of 30) vols. Complete with all plates and 7 folding maps. Uniform half calf, mor. letterpiece...

Auction 26
PASSED
LOT 462
€100,00 - €200,00
Oude en hedendaagsche algemeene wereldyke geschiedenis

C.F.X. Millot. Amsterdam, Yntema en Tieboel, 1776-1778. 10 vols. Half morocco with gilt letterpiece, uniformly bound, 8vo.

Auction 26
SOLD €160,00
LOT 463
€125,00 - €250,00
[Dutch history] Historien der Nederlanden,

en haar Naburen oorlogen tot het Jaar 1612. Emanuel van Meteren. Amsterdam, Jan Jacobus Schipper, 1652. 639 fol. Engraved frontispiece and 55 in-text engravings. 20th-century vellum,...

Auction 26
SOLD €170,00
LOT 464
€100,00 - €200,00
Kerkelyke geschiedenissen zedert den dood van onzen zaligmaker

Eusebius Pamfilus, transl. by A.A. vander Meersch. Amsterdam, F. Houttuyn, 1749. (4), (37), 584, L,116, 36 pp. Engraved frontispiece. Blindstamped vellum, 4to. 2 pp loose, vellum...

Auction 26
PASSED
LOT 465
€700,00 - €1200,00
[Hydraulic engineering] Theatrum machinarum universale

of keurige verzameling van verscheidene grote en zeer fraaie waterwerken, schutsluizen, waterkeringen, ophaal- en draaibruggen. Met hare gronden, opstallen en doorgesnedens. Tileman...

Auction 26
PASSED
LOT 466
€100,00 - €200,00
[Provenance: Andrew Fletcher of Saltoun] P.A. Samson. Histoire de Guillaume III

Roi d'Angleterre, d'Ecosse, de France et d'Irlande, &c. Contenant ce qui s'est passé de plus particulier depuis sa naissance jusques à sa mort (...). Par P.A. Samsom. The Hague,...

Auction 26
PASSED
LOT 467
€70,00 - €120,00
[Heresy] Kurzgefaßtes Kirchen- und Ketzer-Lexicon

Johann August Christoph von Einem. Stendal, Franzen und Grosse, 1789. xvi, 532 pp. Mottled calf, mor. letterpiece, 8vo. Early owner's inscription on front endpaper. Binding rubbed...

Auction 26
SOLD €150,00
LOT 468
€150,00 - €200,00
[Dutch Republic] Historisch verhael en politique bedenckingen

Aengaende de bestieringe van staet- en oorloghs-saken (...) van de heeren Cornelis en Johan de Witt (...). Amsterdam, J.H.B., 1677. (8), 634, (6) pp. Engr. frontispiece, 2 engr....

Auction 26
SOLD €80,00
LOT 469
€80,00 - €120,00
[Bible. Binding] Biblia, dat is de gantsche Heylige Schrifture

Amsterdam, Nederlandsche Bijbel-Compagnie, 1840. Bound with: Het boek der Psalmen, 1840; Evangelische gezangen, 1840; Catechismus. Engraved frontispiece. Leather, silver clasps...

Auction 26
PASSED
LOT 470
€100,00 - €200,00
Logikê latreia, dat is Redelyke Godtsdienst

In welke de goddelyke waerheden des genaden-verbondts worden verklaert (...) een verklaringe der openbaringe Johannes. Wilhelmus à Brakel. Rotterdam, Hendrik vanden Aak, 1730-1742....

Auction 26
SOLD €70,00
LOT 471
€70,00 - €120,00
[Almanachs] Gerieflyke nieuw-jaers gifte,

ofte almanach voor 't jaer ons heere M.D.CCC.X.VIII. Antwerp, Henricus P. Vander Hey, 1817, 1818, 1820, 1822. Decorated paper binding, small 4to + Naamen en woonplaatzen der eerw....

Auction 26
SOLD €80,00
LOT 472
€80,00 - €150,00
Hollantze mercurius

Behelzende 't geen aenmerckens waerdigh in Europa (...) 't ganze iaer 1655 voorgevallen is. Het seste deel. Haarlem, Pieter Casteleyn, 1661. (2), 128 pp. Large woodcut initial,...

Auction 26
SOLD €320,00
LOT 473
€100,00 - €200,00
[Prize binding. Amersfoort] Poëtum, libri quatuor

Pieter Burman. Leiden, Corn. van Hoogeveen, 1774. Bound with: Idem. Carminum Appendix. Ibid., idem, 1779 and Epicedium in funere. Viri Amplissimi Joannis Hudde Dedel, eximii consulis...

Auction 26
SOLD €140,00
LOT 474
€70,00 - €120,00
[Reformation] Verhaal van de Reformatie

In en omtrent de Nederlanden. G. Brandt. Amsterdam, Jan Rieuwertsz., 1663. (26), 722, 98, (90) pp. Engraved frontispiece, 6 engraved portraits. Vellum, manuscript title on spine.

Auction 26
SOLD €90,00
LOT 475
€80,00 - €150,00
[Songbook] D.R. Camphuyzens stichtelyke rymen, geheel op noten gebragt;

en gestelt op sleutels om te zingen, en te spelen op allerhande instrumenten. M. Mathieu. Rotterdam, Izaak Naeranus, 1688. 1st ed. (18), 680, (14), 5-26 pp. With music scores and...

Auction 26
SOLD €360,00
LOT 476
€70,00 - €140,00
[Don Quixote] Histoire de l'admirable Don Quichotte de La Manche,

traduits de l'Espagnol de Michel de Cervantes. Enrichie de belles figures dessinées de Coypel & gravées par Folkema & Fokke. Miguel de Cervantes. Amsterdam/Leipzig, Arkstée & Merkus,...

Auction 26
SOLD €80,00
LOT 477
€80,00 - €150,00
[Politics. Temple] Brieven van de heer William Temple

Ridder, &c. geschreven gedurende syne ambassade in 's Gravenhage (...) waar in verscheide geheimen die tot noch toe niet bekent waren, werden ontdekt. M.D. Jones (transl.). The...

Auction 26
SOLD €100,00
LOT 478
€70,00 - €120,00
De ongeveinsde christen, in zyn geloof en wandel

Nikolaas Hartman. Zwolle, J.C. Royaards, 1745. Bound with: Het gebed des heeren, Matthaus VI: 9-13. in VIII predikaatzien. F.A. Lampe. Amsterdam, Gerrit de Groot, 1762. And bound...

Auction 26
PASSED
LOT 479
€80,00 - €150,00
[French literature] Poésies révolutionnaires et contre-révolutionnaires

Paris, La Libraire Historique, 1821. 2 parts in 1 vol. 324, 276 pp. Lithographic frontispiece, engraved frontispiece of Napoleon Bonaparte. Green half morocco, title gilt on spine,...

Auction 26
SOLD €80,00
LOT 480
€70,00 - €140,00
[Italy. De Medici. Fine provenance] Les anecdotes de Florence,

ou l'Histoire secrete de la maison De Medicis. Antoine de Varillas. The Hague, A. Leers, 1687, 2nd ed., (40),323 p., contemp. calf, front cover with the gilt crowned monogram of...

Auction 26
SOLD €220,00
LOT 481
€200,00 - €400,00
Two library auction catalogues: (1) Catalogue des livres de la bibliothèque de feu messire

Germain-Louis Chauvelin, ministre d'état, commandeur des ordres du Roi, et ancien garde des sceaux de France; dont la vente commencera Jeudi, 1er Jullet 1762 (...). Paris, Lottin...

Auction 26
PASSED
LOT 482
€0,00 - €0,00
[WITHDRAWN]

Fameux juif portugais a la Haye. London, Samuel Harding, 1739. 188 pp. Engr. frontispiece and title vignette. Uncut copy. Marbled paper wrappers, 8vo. Endpaper with early ink annotations in Latin.

Auction 26
PASSED
LOT 483
€0,00 - €0,00
[WITHDRAWN]

Und bei Form-Maschinen-Betrieb (...) die gebräuchlichsten Giesserei-Schmelzöfen und den Formmaschinenbetrieb nebst Zeichnungen. A. Messerschmitt. Essen, G.D. Baedeker, 1886. 284...

Auction 26
PASSED
LOT 484
€0,00 - €0,00
[WITHDRAWN]

ende wel-borenen in Hollandt. Mitsgaders der selver voor-rechten, soo die nu zijn, ofte van aloude tijden zijn geweest. Simon van Leeuwen. The Hague, Hendrick de Swaef, 1659. (6),...

Auction 26
SOLD €550,00
LOT 485
€150,00 - €300,00
[Scatalogy. Flatulence. Bound by Thouvenin] Oratio pro crepitu ventris

Habita ad patres crepitantes. Ab Em. Martino ecclesiae Alonensis decano. E. Martino. Cosmopoli (Strasbourg), Ex Typographia Societatis Patrum Crepitantium, 1768, 70 p., splendidly...

Auction 26
SOLD €1600,00
LOT 486
€100,00 - €200,00
[Binding] Full gilt calf binding,

both covers with the central coat of arms of Hieronymus, count of Colloredo-Mansfeld (1732-1812) and the last prince-archbishop of Salzburg, dated 1772, within ornamental border...

Auction 26
SOLD €120,00
LOT 487
€100,00 - €200,00
[Emblemata] Des wereldts proef-steen ofte de ydelheydt door de waerheyd beschuldight

ende overtuyght van valscheydt. A. Burgundia, P. Gheschier transl. Antwerp, Wed. en erfgen. J. Cnobbaert, 1643. (28), 368 pp. 50 ills. in the text by A. Pauwels. Rebound in half cloth, 4to.

Auction 26
SOLD €80,00
LOT 488
€80,00 - €150,00
[Marriage] Houwelyck, dat is het gansch beleyt des echten-staats

Jacob Cats. (Zeeland, Berentsma, 1633?). 7 parts in 1 vol. (15),38,(8),67,(29),35,(1),(18),(1),132 (=134),(4(misbound pp. quire yyy)), (7), 72(=62), (18), 76, 39, (24) pp. 2 engraved...

Auction 26
SOLD €120,00
LOT 489
€80,00 - €150,00
[Prize binding. Roman antiquity] Antiquitatum Romanarum corpus absolutissimum

(...) & aenis figuris accuratissimis urbis, &c. Johannis Rosini. Amsterdam, Salomonem Schouten, 1743. (12), 956, (30) pp. Engraved frontisp., folding map of Rome, 5 full-page...

Auction 26
PASSED
LOT 490
€100,00 - €200,00
Rervm toto orbe gestarvm chronica a Christo nato adnostra vsque tempora

Auctoribvs Eusebio Cæsariensi episcopo, B. Hieronymo presbytero, Sigeberto Gemblacensi monacho, Anselmo Gemblacensi abbate, Auberto Miræo Brvxell. aliisq. Operâ ac studio Aeijusdem...

Auction 26
SOLD €340,00
LOT 491
€100,00 - €200,00
[Large paper copy with extra plates] Essais historiques

Sur la vie de Marie-Antoinette d'Autriche, reine de France, pour servir à l'Histoire de cette Princesse. (P.E.A. Goupil or J.P. Brissot). London (Paris?), Stampe, 1789, VIII,80...

Auction 26
SOLD €140,00
LOT 492
€70,00 - €140,00
[Elzevier and annexes] Nic. Machiavelli Florentini Princeps,

ex Sylvestri Telii Fulginatis traductione diligenter emendatus. (...) Quibus denuo accedit Antonii Possevini Iudicium de Nicolai Machiavelli & Iudicium de Nicolai Machiavelli &...

Auction 26
SOLD €150,00
LOT 493
€250,00 - €500,00
[Splendidly bound by Chatelin] Historia delle guerre civili di Francia,

die Henrico Caterino Davila. Nella quale si contengono le operationi di quattro Rè: Francesco II. Carlo IX. Henrico III & Henrico IIII. congnominato il Grande. H.C. Davila. Venice,...

Auction 26
SOLD €300,00
LOT 494
€300,00 - €600,00
Histoire philosophique et politique, des établissements,

& du commerce des Europeéns dans les deux Indes. (G.T.F. Raynal). Amsterdam, n.publ., 1770, 6 vols., finely bound in contemp. unif. marbled calf, gilt and ribbed spine w. two contrasting...

Auction 26
SOLD €110,00
LOT 495
€80,00 - €160,00
Memoires de Maximilien de Bethune, duc de Sully,

principal ministre de Henry le Grand. Mis en ordre: avec des remarques, par M.L.D.L.D.L [= Pierre Mathurin de L'Écluse des Loges]. London (= Paris?). n.publ., 1745, 8 vols., with...

Auction 26
SOLD €110,00
LOT 496
€70,00 - €140,00
[Artist's manuals. Perspective] Oefeningen in de doorzigtkunde

The Hague, printed by H.P. de Swart en Zoon for "Gebrs. Van Lier, boek- en kunstplaathandelaren, Korte Houtstraat, Wijk L, no. 26", 1837, (2),4; (1),4-48 p., 1 lithogr. plate with...

Auction 26
SOLD €110,00
LOT 497
€70,00 - €140,00
Mémoires sur la vie et les ouvrages de M. Turgot,

ministre d'état. (P.S. Dupont de Nemours). Philadelphie, n.publ. (= Paris, Barrois l'aîné), 1782, 2 parts in 1 volume, VIII,(2),148; 268 p., contemp. speckled calf, gilt spine w. mor. letterpiece.

Auction 26
SOLD €130,00
LOT 498
€70,00 - €140,00
[Erasmus] 2 titles: (1) Desiderii Erasmi Roterodami Encomium Moriae,

sive Declamatio in laudem stultitiae. Eiusdem libelli de ratione studiorum. Leiden, J. Maire, 1641, (8),229 p., woodcut printer's mark on title p., contemp. vellum w. manuscript title on spine, 12mo.

Auction 26
PASSED
LOT 499
€70,00 - €140,00
Jean-Baptiste Morvan de Bellegarde. 2 works: (1) Reflexions sur le ridicule,

et sur les moyens de l'eviter. Ou sont representez les differens caractères & les moeurs des personnes de ce siècle. Par. M. l'Abbé de Bellegarde. Septième edition augmentée. Amsterdam,...

Auction 26
SOLD €140,00
LOT 500
€100,00 - €200,00
Maarten Schoock. 3 vols.: (1) Martini Schoockii Imperium Maritimum,

Ita explicatum ut non solum ejus ostendantur praerogativae, verum etiam cuique genti, maxime Belgis foederatis ...). Amsterdam, J. Janssonius, 1654, (4),180,(1) p., contemp. vellum, 12mo.

Auction 26
SOLD €180,00
LOT 501
€100,00 - €200,00
[Diplomacy] Two works in 6 vols.: (1) Ambassades de monsieur De la Boderie, en Angleterre

Sous le règne d'Henri IV. & la minorité de Louis XIII. depuis les années 1606. jusq'en 1611. N.pl., n.publ., (= Paris, P.D. Burtin), 1750, 5 vols., contemp. unif. half calf, gilt...

Auction 26
SOLD €220,00
LOT 502
€100,00 - €200,00
(Niccolò Machiavelli). 2 works in 1 volume: (1) Rodéric, ou le démon marié

Nouvelle historique. "A Baratroplois. DDD 200 XLV" (= Paris?, 1745), (20),147,(1) p., w. engr. frontisp., sl. later calf, both covers w. double fillet border around sides, gilt...

Auction 26
SOLD €120,00
LOT 503
€100,00 - €200,00
Louis d'Orléans. La plante humaine, sur le trespas du Roy Henry le Grand

Où il se traicte du rapport des hommes avec les plantes qui vivent & meurent de mesme façon: Et où se refute ce que'a escrit Turquer contre la Regence de la Royne & le Parlement,...

Auction 26
SOLD €110,00
LOT 504
€70,00 - €140,00
[Artist's manuals] Secrets concernant les art et metiers

Paris, C. Jombert, 1716, (52),610,(2) p., contemp. calf, gilt and ribbed spine w. mor. letterpiece, sm. 8vo.

Auction 26
SOLD €200,00
LOT 505
€70,00 - €140,00
[Popular literature] 3 titles in 1: (1) Nugae venales, sive thesaurus ridendi & iocandi

Ad gravissimos severissimosque viros, patres melancholicorum conscriptos. N.pl., "Prostant apud Neminem; sed tamen Ubique", (Amsterdam), 1644, (6),252,(14) p., engr. frontisp....

Auction 26
PASSED
LOT 506
€0,00 - €0,00
[WITHDRAWN]

ou Récit de ce qui s'es passé dans l'intérieur de ce Palais. depuis sa construction jusqu'au 18 Brumaire de l'an VIII (...). Par P.J.A.R.D.E. (= P.J.A. Roussel). Paris, Lerouge,...

Auction 26
SOLD €80,00
LOT 507
€70,00 - €140,00
Système de la nature

Ou des loix du monde physique & du monde moral. Par. M. Mirabaud (...). Nouvelle édition. Mirabaud (pseud. of Paul Heinrich Dietrich von Holbach). "Londres", n.publ., 1775, 2 vols.,...

Auction 26
SOLD €70,00
LOT 508
€70,00 - €120,00
Godvruchtige overdenkingen onder het beschouwen der grafsteden

en van een bloemhof (...). J. Hervey. Amsterdam, K. van Tongerlo and F. Houttuyn, 1757. Bound with: Godvruchtige bespiegelingen over den nacht den starrenhemel en den winter. Idem,...

Auction 26
PASSED
LOT 509
€80,00 - €150,00
Tooneel der uitmuntende schilders van Europa,

en byzonderlyk van Nederland zedert de vinding der olieverw. (...) verrykt met hunne afbeeldzels in fraaije kunstplaaten. A. J. Dezaillier d'Argenvile. The Hague, Mattheus Gaillard,...

Auction 26
SOLD €70,00
LOT 510
€70,00 - €120,00
[VOC] Geschiedenis van het Nederlandse zeewezen

J.C. de Jonge. Haarlem, A.C. Kruseman, 1858. 5 vols. Engraved title pages, vol. 5 with lithographic portrait of the author and many lith. portraits, folding plates, plans and...

Auction 26
PASSED
LOT 511
€70,00 - €140,00
Les oeuvres de M. Boileau Despreaux,

avec des eclaircissements historiques. Nicolas Boileau-Despréaux. Paris, printed by Prault père/P.G. le Mercier for Widow Alix, 1740, 2 vols., (4),LXX,470; (10),VIII,567,(1) p.,...

Auction 26
SOLD €400,00
LOT 512
€150,00 - €250,00
[Gastronomy] Bydragen voor d'oude Geldersche maaltyden

Hasselt, G. van. Arnhem, J.H. Moeleman Jr., 1805. Rebound in new half faux leather, marbled boards, new endpapers, VI,287,VII p., partly on large paper. Good copy.

Auction 26
SOLD €120,00
LOT 513
€70,00 - €120,00
[P.C. Hooft] Nederlandsche historien

Seedert de ooverdraght der heerschappye van kaizar Kaarel den Vyfden op kooning Philips zynen zoon tot den doodt des Prinsen van Oranje met het vervolgh tot het einde der landtvoogdye...

Auction 26
SOLD €70,00
LOT 514
€70,00 - €140,00
3 works: (1) Histoire de la mere et du fils

C'est à dire, de Marie de Medicis, femme du Grand Henry, & mère de Louis XIII, Roy de France, et de Navarre. Contenant l'etat des affaires politiques & ecclesiastiques arrivés...

Auction 26
PASSED
LOT 515
€80,00 - €160,00
[Belgian Revolution] Gedenkboek van Nederlands moed en trouw,

gedurende den Belgischen Opstand. N.G. van Kampen. Haarlem, Erven François Bohn, 1834. XXXII, 640 pp. Half cloth, contemp. boards, engraved title page with allegorical emblem by...

Auction 26
SOLD €190,00
LOT 516
€80,00 - €160,00
[Library auction catalogue] Bibliotheca Beauclerkiana

A catalogue of the large and valuable library of the late honourable Topham Beauclerk, F.R.S. deceased; comprehending an excellent choice of books, to the number of upwards of...

Auction 26
SOLD €380,00
LOT 517
€100,00 - €200,00
[Binding] Full gilt and panelled marbled calf binding,

Dutch, c. 1780, both covers with central floral ornament in rectangular green leather inlay, surrounded by two different gilt borders and corner fleurons, gilt and ribbed spine,...

Auction 26
PASSED
LOT 518
€60,00 - €120,00
[Freemasonry] 2 titles: (1) Gezangboek voor vrijmetselaaren

Amsterdam, J.S. van Esvelddt Holtrop, 1806, (4),VIII,540,(16) p., contemp. long-grained dark blue boards, a.e.g., sm. 8vo (quires of 6 lvs.).

Auction 26
SOLD €320,00
LOT 519
€80,00 - €160,00
[Binding] 3 various bindings: (1) Richly gilt full marbled calf binding,

Dutch, c. 1750, both covers richly decorated with a gilt pattern in ornamental frame, gilt and ribbed spine, all edges gilt and gauffered, 12mo.

Auction 26
SOLD €220,00
LOT 520
€100,00 - €200,00
Aanwysing der heilsame politike gronden en maximen van de Republike

van Holland en West-Friesland. (Pieter de la Court). Leiden/Rotterdam, Hakkens, 1669, (44),523 p., w. engr. title p., contemp. overlapping vellum, 4to.

Auction 26
SOLD €350,00
LOT 521
€100,00 - €200,00
(Joan Derk van der Capellen tot den Pol). Two versions: (1) Aan het volk van Nederland

Without address but with "Oostende, den 3 September 1781" at the end, 76 p., contemp. marbled calf, both sides with gilt corner fleurons within decorative gilt border, gilt and...

Auction 26
PASSED
LOT 522
€150,00 - €300,00
[Provenance: Andrew Fletcher of Saltoun] 3 works: (1) Excerpta de legationibus,

ex Dexippo Atheniense, Eunapio Sardiano (...). Haec Carolus Cantoclarus [Ch. de Chanteclair] (...) fecit & notis illustravit. Paris, P. Chevalerius, 1609, (14),(2 blank),393 p.,...

Auction 26
SOLD €380,00
LOT 523
€100,00 - €200,00
De Hollandsche wysgeer. Eerste - Zevende en laatste deel

(Egbert Buys). Amsterdam, D. onder de Linden, 1759-1763, 7 parts in 3 vols., 7 ident. title vignettes, 17 (fold.) plates (of which 5 beautifully contemp. handcol. and gommé), contemp....

Auction 26
SOLD €200,00
LOT 524
€200,00 - €400,00
[Diplomacy] L'Ambassadeur et ses fonctions

Par monsieur de Wicquefort, conseiller aux conseils d'estat & privé du Serenissime Duc de Brunswic & Lunebourg Zelle. Abraham de Wicquefort. The Hague, J. & D. Steucker, 1681/1680,...

Auction 26
SOLD €380,00
LOT 525
€100,00 - €200,00
[Pamphlets. Johan de Witt] 5 different pamphlets: (1) Catalogus van Boecken,

Inde byblioteque van Mr. Jan de Wit, door sijn discipel den pensionaris Vivien. N.pl., n.publ., n.d. (1672), (8) p., threadbound, sm. 4to.

Auction 26
SOLD €170,00
LOT 526
€70,00 - €140,00
[Johan and Cornelis de Witt] Leeven en dood der doorlugtige heeren gebroeders

Cornelis de Witt, Ruwaard van den lande van Putten (...) en Johan de Witt, Raad Pensionaris van Holland en Westvriesland (...). Emanuel van der Hoeven. Amsterdam, J. ten Hoorn,...

Auction 26
SOLD €380,00
LOT 527
€70,00 - €140,00
[Prize binding] Full gilt polished calf binding,

front cover with gilt-lettered "Marten Schröder", back cover with gilt-lettered "Departement Slooterdyk 18 7/8 05 [= August 7, 1805]", both covers with gilt border around sides,...

Auction 26
SOLD €100,00
LOT 528
€100,00 - €200,00
[Binding. King William I] 2 full gilt and blindstamped green chagrin bindings,

probably Belgium, first half 19th century, all covers with central oval blindstamped ornament, corner fleurons and single fillet line borders around sides and along edges, triple...

Auction 26
SOLD €160,00
LOT 529
€70,00 - €120,00
Staat- en aardrijkskundige beschrijving van het Koningrijk der Nederlanden,

of der XVII. Nederlandsche Provincien, benevens het Groot-Hertogdom Luxemburg, volgens de tractaten en de grondwet des jaars 1815. N.G. van Kampen. Haarlem, François Bohn, 1816.

Auction 26
SOLD €290,00
LOT 530
€250,00 - €500,00
[Gelderland. Slichtenhorst] XIV Boeken Van de Geldersse Geschiedenissen

Van 't begin af vervolghd tot aen de afzweeringh des Konincx van Spanien; waer van 't eerste Deel verhandeld de Land-beschrijvingh. Getrocken meerendeels uyt de Latynsse werken...

Auction 26
SOLD €420,00
LOT 531
€250,00 - €500,00
[Gelderland. Slichtenhorst] XIV boeken van de Geldersse geschiedenissen

Van 't begin af vervolghd tot aen de afzweeringh des Konincx van Spanien; waer van 't eerste Deel verhandeld de Land-beschrijvingh. Getrocken meerendeels uyt de Latynsse werken...

Auction 26
SOLD €110,00
LOT 532
€100,00 - €200,00
[Provenance: Andrew Fletcher of Saltoun] 2 vols.: (1) J. de Chanteloube and M. de Morgues

Convolute of 8 pamphlets, all without address, 1630s, contemp. vellum w. manuscript title on paper letterpiece on spine, contemp. limp vellum.

Auction 26
SOLD €80,00
LOT 533
€80,00 - €160,00
[Provenance: Andrew Fletcher of Saltoun] J.H. Boecler. 2 titles: (1) Historio universalis,

à mundo condito usque ad Christi navitatem.Praemittitur eiusdem historia principum schola (...). Strasbourg, F.W. Schmuck, 1680, (10),372 p., with engr, frontisp. (sm. tear), contemp. vellum, sm. 8vo.

Auction 26
SOLD €100,00
LOT 534
€100,00 - €200,00
[Gelderland. Slichtenhorst] Hoe ende wanneer Gelderlandt tot een voogdye is afgezondert

Small 4to. 17th-century [1666] printed extract from Geldersse Geschiedenissen by Slichtenhorst. 64 pp., of which 32 pp. with text and woodcut coats of arms; verso pages blank....

Auction 26
SOLD €80,00
LOT 535
€100,00 - €200,00
[Provenance: Andrew Fletcher of Saltoun] Vacationes autumnales

Sive de perfecta oratoris actione et pronunciatione libri III. In quibus è scriptorum elegantium monumentis, gestuum & vocum rationes non indocta copie & varietate explicantur...

Auction 26
SOLD €80,00
LOT 536
€80,00 - €160,00
Schets der dadelyke godt-geleertheit

Uit de zuiverste bronnen der evangelielere gehaalt (...) tot gebruik der byzondere oeffenschole opgemaakt. Frederik Adolph Lampe. Uit het Latyn vertaalt: Bernhardus Keppel. Utrecht,...

Auction 26
PASSED
LOT 537
€70,00 - €120,00
Vreughden-bedryf van 't grauw ende mis-noeghen van de neus-wyse der stadt Dordrecht,

over het Pasquilleken van hunnen predikant ghenoemt Den Antwepschen Uyl beschreven door P. Cornelius Hazart. Antwerp, Michiel Cnobbaert, 1671.

Auction 26
PASSED
LOT 538
€0,00 - €0,00
[WITHDRAWN]

met een nieuwe Duitsche vertaling van nauwkeurige grammaticaale constructie, na het begrijp de kinderen, nooit voor dezen zoo in 't licht gebracht: waar by gevoegt zijn eenige...

Auction 26
SOLD €140,00
LOT 539
€70,00 - €120,00
Bloemtuintje,

bestaande in twee deelen: Het eerste in innerlyke bedeningen, En geleikenissen. Het tweede in eenige zang-en lees-rymen. Den vyfden druk met meer dan de helft Kopere Plaaten vermeerdert....

Auction 26
SOLD €600,00
LOT 540
€700,00 - €1500,00
[Antiquities. Medici] Statuae antiquae deorum

et vivorum illustrium centum aereis tabulis incisaequae exstant in thesauro mediceo. Antonio Franscesco Gori. Florence, Francesco Moücke, 1734. xxxv. 111, (1) pp. Engraved printer's...

Auction 26
SOLD €329,00
LOT 541
€80,00 - €150,00
[Roman antiquities] Gli antichi sepolcri,

overo mausolei Romani et Etruschi. Trouatti in Roma & in altri luoghi celebri, nelli quali si contengono molte erudite memorie. Pietro Santi Bartoli. Roma, Antonio de Rossi, 1697....

Auction 26
PASSED
LOT 542
€125,00 - €250,00
[Great Britain] The antiquities of England and Wales + The antiquities of Scotland

Francis Grose. London, Hooper & Wigstead, 1797. 9 vols. (lacks vol. 5, incl. supplement vol.). Richly illustrated with engraved plates. Uniformly bound, full calf, gilt dentelles,...

Auction 26
SOLD €200,00
LOT 543
€200,00 - €400,00
De Post van den Neder-Rhijn

P. 't Hoen. Utrecht, G.T. van Paddenburg, 1781-(1787). 12 vols. Half calf, gilt mor. letterp., 8vo. Added: Idem. Bijlagen tot de post van de Neder-Rhijn, 1-6;12-24. Utrecht, G.T....

Auction 26
SOLD €150,00
LOT 544
€125,00 - €250,00
[Dutch history] Aloude Hollandse historie der keyzeren, koningen,

hertogen en graaven; welken, sedert de komst der Batavieren in het thans genaamde Holland, tot de herstelling van 's graaven Florents den eerstens zoon, aldaar het hooggebied gehad...

Auction 26
SOLD €180,00
LOT 545
€80,00 - €150,00
[Poetry. P.C. Hooft] Gedichten van den heere Pieter C. Hooft

Ridder van st. Michiel, drost de Muiden, baljuw van Goeilant, &c. Jacob van der Burgh. Amsterdam, Jacob Lescaille for Joost Hartgers, 1644. (6), 56, 56, 318 pp. Engraved frontispiece,...

Auction 26
SOLD €70,00
LOT 546
€70,00 - €120,00
[Hydraulic engineering] De nieuwe Hollandsche Waterlinie

En hare verbetering naar de eischen des tijds. Kainos. Breda, Broese & Comp., 1874. Half cloth, gilt-stamped title on spine, VIII,125 pp. and complete with 2 large folding maps...

Auction 26
SOLD €360,00
LOT 547
€200,00 - €300,00
[Maritime history] Het leven en bedryf van den heere Michiel de Ruiter,

hertog, ridder, &c. L. Admiraal Generaal van Hollandt en Westvrieslandt. Beschreeven door Gerard Brandt. Met schoone koopere plaaten verciert. Amsterdam, for Wolfgang, Waasberge,...

Auction 26
SOLD €220,00
LOT 548
€100,00 - €200,00
[Architecture] De vyf kolom-orden, met derzelver deuren en poorten

This item contains no English description. See the Dutch description: Weleer door wylen Sijmon Bosboom uit den beroemden Venetiaanschen boumeester, Vincent Scamozzi, in minuten...

Auction 26
SOLD €300,00
LOT 549
€80,00 - €150,00
[Mathematics] Einleitung zur Berechnung der Leibrenten,

und Anwartschaften die vom Leben und Tode einer oder mehrerer Personen abhangen. Johan Nicolai Tetens. Leipzig, Erben Weidmann, 1785-1786. 1st. ed., 2 vols. 8vo, xliv,604; iv,...

Auction 26
SOLD €380,00
LOT 550
€150,00 - €300,00
[Science. Huygens] Oeuvres Complètes

Christiaan Huygens. Vols. I-XV (of XXII). The Hague, Nijhoff, Sociéte Hollandaise des Sciences, 1888-1925. Large 4to, unif. paper covers w. percale dust wrappers. Frontispieces,...

Auction 26
SOLD €300,00
LOT 551
€300,00 - €600,00
[Mathematics] Mathematische oeffeningen, begrepen in vijf boecken

Waer by gevougt is een tractaet handelende van reeckening in speelen van geluck door d'Heer Christianus Hogenius. Desen Druck vermeerdert met een korte verhandeling van de fondamenten...

Auction 26
SOLD €280,00
LOT 552
€250,00 - €500,00
[Geography] Inleiding tot de algemeene geographie,

benevens eenige sterrekundige en andere verhandelingen. Nicolaas Struyck. Amsterdam, Isaak Tirion, 1740. Half calf w. mor. letterpiece, large 4to, engraved frontispiece portrait...

Auction 26
SOLD €320,00
LOT 553
€150,00 - €300,00
[Economics] Lot with 18th-cent. works related to economics

(1) Observatien waarin voornamentlijk getoond word wat is Gelijktijdigheid, dewelke verricht wordt in alle calculatien, die tot voorwerp hebben de probable levenskracht van persoonen...

Auction 26
SOLD €100,00
LOT 554
€70,00 - €120,00
[Mathematics] Lot with 14 works related to mathematics

(1) Nieuw interest-boek /Nouveau livre de l'interest (...). L.M. de L'Espine. Amsterdam, La Veuve J. van Dyck/I. Ratelband, [1702]. sm. 8vo, blind vellum, vi, 143 pp., engr. title....

Auction 26
SOLD €420,00
LOT 555
€80,00 - €160,00
[Economics] Lot with 18th-cent. French works related to economics

(1) Calcul des rentes viagères (...). P.E.C. de Saint-Cyran. Paris, Cellot & Jombert, 1779. Sm. 4to, half calf w. mor. letterpiece, viii, w. 15 (of 17) fold. charts. (2) Recherches...

Auction 26
PASSED
LOT 556
€2500,00 - €5000,00
[History] Histoire Universelle,

depuis le commencement du monde jusqu'a present. Traduite de l'Anglois d'une société de gens de lettres. Thomas Salmon et al. Amsterdam & Leipzig, Arkstée & Merkus, 1742-1788,...

Auction 26
PASSED
LOT 557
€300,00 - €500,00
[Science] Essai de physique

Avec une description de nouvelles sortes de machines, pneumatiques, et un recueil d’expériences (...). Pieter van Musschenbroeck. Leiden, Samuel Luchtmans, 1739. Lrg. 4to, 2 vols....

Auction 26
PASSED
LOT 558
€100,00 - €200,00
[Linguistics] Smalcaldiensis curae posteriores

de barbarismis et idiotismis sermonis Latini (...). Christoph Cellarius. Jena, J.F. Bielcke, 1718. Blind vellum w. lettering & number in ink on spine, sm. 8vo, 3 parts in 1 vol.,...

Auction 26
SOLD €2000,00
LOT 559
€2000,00 - €3000,00
[Artist's manual] Les quatre livres

(...) de la proportion des parties & pourtraicts des corps humains. Traduits par Loys Meigret lionnois, de langue latine en francoise. Albrecht Dürer. Arnhem, Jean Jansz, 1613....

Auction 26
SOLD €160,00
LOT 560
€70,00 - €140,00
[France. Pamphlets 1614-1615] 7 pamphlets: (1) Lettre iustificative d'un deputé

de Grenoble à Monsieur le Prince. Jacques Surveillant. N.pl., n.publ., 1615, 8 p., 19th-century gilt-lettered green half mor., sm. 8vo (sm. water st. in blank upper margin).

Auction 26
SOLD €150,00
LOT 561
€200,00 - €400,00
[Judaica and hebraica] 2 parts in 1 vol.: (1) Masseches Berachos,

opus, in que de benedictionibus, de gratiis Deo agendis, de orationubus & divis laudibus agitur: recognitum à Marco Marino, Brix. Can. Regul. D. Servatoris (...). Nunc secundum...

Auction 26
SOLD €490,00
LOT 562
€150,00 - €300,00
[Architecture] Etudes relatives a l'art des constructions

L. Bruyère. Paris, Bance Ainé, 1823-1828. 12 parts in 3 vols. 13 engraved frontispieces, of which 5 after J.H. Fragonard and 184 full-page plates. Uniform half leather, spine with...

Auction 26
PASSED
LOT 563
€1000,00 - €2000,00
[China] Faits memorables des empereurs de la Chine,

tirés des annales Chinoises, dédiés à Madame, orné de 24 estampes in 4o. Gravés par Helman, d'après les dessins originaux de la Chine tirés du Cabinet de Mr. Bertin (...). Paris,...

Auction 26
SOLD €100,00
LOT 564
€70,00 - €120,00
[Costume] Album de costumes des Pays-Bas

A. Jager (photographer). Amsterdam, c. 1890. Sm. 8vo, leporello, cont. 12 handcoloured photographs of men and women in traditional dress from Scheveningen (man and women), Nieuwland...

Auction 26
SOLD €220,00
LOT 565
€80,00 - €150,00
[Elzevier] De mari libero. et P. Merula de maribus

Hugo Grotius. Leiden, Elzevier, 1633. (14), 267 pp. Engraved frontispiece, with woodcut initial. Contemp. vellum, 12mo.

Auction 26
SOLD €160,00
LOT 566
€70,00 - €120,00
Le statuaire. J.-B. Carpeaux

Sa vie et sons oeuvre. Ernest Chesneau. Paris, A. Quantin, 1880. (10), 286. Contemp. ribbed and gilt half leather. 4vo. Numbered copy (37/50) on Dutch paper, numerous ills.

Auction 26
SOLD €80,00
LOT 567
€100,00 - €200,00
Korenbloemen. Nederlandsche gedichten

van Constantin Huygens. Tweede druck. Vermeerdert tot XXVII Boecken. Amsterdam, J. van Ravesteyn, 1672. 2 vols. in 1. xiv, 732; 547 pp. Engr. frontispiece, title vignet & 2 fold....

Auction 26
PASSED
LOT 568
€100,00 - €200,00
Quarante-Huit Heures de Garde

au Chateau des Tuileries. Pendant les Journées des 19 et 20 mars 1815. Par un Grenadier de la Garde Nationale. Alexandre de Laborde. Paris, Nicole et le Normant, 1816. 24pp. With...

Auction 26
PASSED
LOT 569
€120,00 - €240,00
[Public works/hydraulic engineering] Notice sur les Travaux Publics en Hollande

M. Ph. Croizette Desnoyers. Paris, Dunod, Libraire des Corps des Ponts et Chaussées et des Mines, 1874. 2 parts in one vol., text and plates. Large 4to, hard cloth, spine with...

Auction 26
SOLD €200,00
LOT 571
€200,00 - €300,00
Verhandelingen over de barometers, thermometers en notiometers

D.... [= Joachim D'Alencé]. The Hague, Gerard Block, 1738. Small 8vo, frontispiece with title (and publisher Jacobus de Jongh; from first ed.?), title in red and black with small...

Auction 26
SOLD €140,00
LOT 572
€100,00 - €200,00
[Cornelis and Johan de Witt] "Op de Afbeeldinge der Heeren Gebroederen,

Cornelis en Johan de Wit." Contemp. handcoloured document with two engraved portraits with oval laurel wreath, each 13 x 7.7 cm; 6 letterpress poems below each portrait. Signed...

Auction 26
SOLD €2000,00
LOT 573
€2000,00 - €4000,00
[Fencing. Bound by J.V. van den Heuvel] Manuel d'escrime, par le Capitaine de Bast

Albert ("Bertje") de Bast. The Hague, J. Kips, 1836, (4),XX,185,(1) p., with lithographed frontisp. portrait of the author by the Javanese artist Raden Saleh and 7 (large) fold....

Auction 26
PASSED
LOT 574
€950,00 - €1900,00
Die Ziege als beste un wohlfeilste Säugamme empfohlen

Von einem erfahrnen Arzte [= K.A. Zwierlein]. Konrad Anton Zwierlein. Stendal, Franzen und Grosse, 1816-1819, 3 parts in 1 vol., VIII,124; X,206; 48 ("Nachtrag") p., 5 large fold....

Auction 26
SOLD €1200,00
LOT 575
€1000,00 - €2000,00
Twe-spraack vande Nederduitsche letterkunst,

ofte vant spellen ende eyghenscap des Nederduitschen taals; uytghegheven by de Kamer In Liefd Bloeyende t'Amsteldam. (H.I. Spieghel). Amsterdam, H. Barentz, 1614, 4 parts in 1...

Auction 26
PASSED
LOT 576
€6000,00 - €12000,00
[Occultism] Miracula chymica et misteria medica

Libris quinque enucleta [sic], quorum sumam pagina versa exhibet. Studio & Opera Philippi Mulleri (...). Philipp Müller. (Wittenberg), Laurens Seuberlich for Clemens Berger, 1611,...

Auction 26
SOLD €340,00
LOT 577
€150,00 - €300,00
[Chapbooks] Een zeer wonderbare verschyning en openbaring

aan Jantjenjans zoon. Een ouderling in de Gereformeerde Gemeente tot Oost-Zee en Eyten omtrent de Lemmer in Vriesland. In den jare 1741, aan hem gebeurt, het welk in deze tyd van...

Auction 26
SOLD €800,00
LOT 578
€750,00 - €1500,00
[Distillation] Een uytvoerig en omstandig bericht,

van de nieuw-ontdekte distilleer-konst, waar in niet alleen de nodige instrumenten, regeering van het vuur, materien en stoffen, maar ook de manier van weinige onkosten, doch echter...

Auction 26
SOLD €260,00
LOT 579
€200,00 - €400,00
[Artist's manuals] Gerard de Lairesse. 2 titles in 1 volume: (2) Groot schilderboek,

waar in de schilderkonst in al haar deelen grondig werd onderweezen, ook door redeeringen en prentverbeeldingen verklaard (...). Door Gerard de Lairesse, Konstschilder. Tweden...

Auction 26
SOLD €80,00
LOT 580
€80,00 - €160,00
[Binding] Four items: (1) Full gilt marbled calf binding,

17th century, both covers with central gilt ornament and gilt border around sides, corner fleurons, gilt and ribbed spine, all edges gilt and gauffered, 12mo.

Auction 26
PASSED
LOT 581
€70,00 - €140,00
[Almanachs] 6 miscellaneous items: (1-2) Koopmans-kantoor- en huishoudelyk dagelyksch

zakboek voor het jaar 1830/1836. Dienende, ter dagelyksche aanteekeningen van alles wat in beroep of huishouding onthouden moet worden; waar achter een wissel-tafel, om, met weinig...

Auction 26
SOLD €500,00
LOT 582
€200,00 - €400,00
[Emblemata] Recueil d'emblemes divers

Avec des discours moraux, philosophiques, et politiques. Tirez de divers Autheurs, Anciens & Modernes. Jean Baudoin. Paris, Jacques Villery, 1638-1639. 8vo, 2 vols. (16), 679;...

Auction 26
SOLD €110,00
LOT 583
€70,00 - €140,00
[Husbandry] La nouvelle maison rustique,

ou Économie generale de tous les biens de Campagne: la maniere de les entretenir & de les multiplier; donnée ci-devant au public par le Sieur Liger. Cinquème edition, augmentée...

Auction 26
SOLD €100,00
LOT 584
€100,00 - €200,00
[Costume] Dresses and decorations of the Middle Ages

Henry Shaw. London, William Pickering. 1843. 2 parts in 2 vols. Large 8vo. Uniform half calf with marbled boards, spine with ribbons and gilt lettering and ornament. Handcoloured...

Auction 26
PASSED
LOT 585
€80,00 - €150,00
[Prize binding. Delft] Dictorum factorumq. memorabilium

Lib IX. Valerius Maximus, ann. by J. Lipsius. Amsterdam, J. Janssonius, 1648. (10), 486, (26) pp. Engraved title page. Vellum with gilt double fillets with acorn cornerpieces,...

Auction 26
PASSED
LOT 586
€70,00 - €120,00
[Plays] Ada, graving van Holland en Zeeland;

treurspel. Amsterdam, Izaak Duim, 1765. (10), 68 pp. Engraved title vignette. Contemp. marbled wrappers, 8vo + De Karavaan van groot Kairo, zangspel met balletten. Pieter Pypers....

Auction 26
SOLD €110,00
LOT 587
€80,00 - €150,00
De rebus publicis Hanseaticis, tractatus generalis

J.A. Werdenhagen. Leiden, Johannes Maire, 1631. 2 parts in 4 vols. (67), 558; (1), 563-982; (42) 759; 763-1348. Vol. 1 with full-page engraved portrait of the author, vol. 3 with...

Auction 26
SOLD €160,00
LOT 588
€80,00 - €160,00
[Prize bindings. Zwolle] Richly gilt mottled calf binding

both covers with central gilt coat of arms of Zwolle, within gilt border, gilt ribbed spine with 6 compartments of which 5 with a central small coat of arms of Zwolle and gilt...

Auction 26
SOLD €110,00
LOT 589
€80,00 - €150,00
[Gastronomy] Le ménage des champs et de la ville

ou nouveau cuisinier françois. (Louis Liger). Paris, Christ. David, 1739. (12), 473, (7) pp. "Containing everything a perfect chef should know". Speckled calf, raised spine with...

Auction 26
SOLD €80,00
LOT 590
€80,00 - €150,00
De die natali liber

Censorinus, H. Lindenbrogius rec. Leiden, Johannes Maire, 1642. (16), 250, (38) pp. Title vignette, woodcut ills. in the text, 1 folding plate. Treatise on the natural history...

Auction 26
SOLD €120,00
LOT 591
€80,00 - €150,00
[Emblemata] H.L. Spieghels Hertspieghel en andere zedeschriften

P. Vlaming. Amsteldam, Gerardus Lequien jr., 1764. Title in red and black, engr. title vignette, 2 folding plates, 12 emblematical full-page engravings, 2 folding tables, the so-called...

Auction 26
PASSED
LOT 592
€70,00 - €120,00
[Optics] Traité d'optique

N.L. Lacaille. Paris, Libraire Économique, 1802. viii, 160, (4) pp. 5 folding plates. Half cloth, marbled boards, 8vo.

Auction 26
SOLD €300,00
LOT 593
€70,00 - €120,00
[Utopia] Nova Atlantis

Francis Bacon. Utrecht, Johannes Waesberge, 1643. 96 pp. Woodcut title vignette. Paper over boards, ms. title labels to spine, 12mo.

Auction 26
SOLD €120,00
LOT 594
€120,00 - €240,00
[Proverbs] De oorsprong en uitlegging van dagelyks gebruikte Nederduitsche Spreekwoorden

opgeheldert tot grondig verstand der Vaderlandsche Moedertaal. Carolus Tuinman. Middelburg, Michiel Schrijver, 1720-1727. 2 vols. (32), 374, (58), 36, (8); (34), 248, (28), 54,...

Auction 26
SOLD €90,00
LOT 595
€70,00 - €120,00
[Maritime history] La vie de Corneille Tromp

Lieutenant-Amiral-General de Hollande & de West-Frise. The Hague, Etienne Foulque, 1694. (14), 550 pp. Engr. portrait of Tromp. Half calf, raised gilt spine, gilt title label,...

Auction 26
PASSED
LOT 596
€80,00 - €150,00
Oevres complettes de Gessner

S. Gessner. N. pl., n. publ., 1778(?). 3 vols. 3 engraved title p., engr. portrait of the author, 14 engr. plates. Uniform mottled calf, gilt decorative fillet panel on boards,...

Auction 26
SOLD €300,00
LOT 597
€150,00 - €300,00
[Miniature books] Kern der Nederlandsche Historie. Met figuurtjes

Amsterdam, T. Crajenschot, 1753, 2 parts in 1 vol. w. continuous pagination, (15),6-266,(6) p., with 37 engr. plates and portraits (incl. 2 folding plates), contemp. gilt calf...

Auction 26
SOLD €1500,00
LOT 598
€500,00 - €1000,00
[Don Quixote] M. de Cervantes. Den verstandigen vromen ridder, Don Quichot de La Mancha

Geschreeven door Miguel de Cervantes Savedra. En uit de Spaansche in onze Nederlandsche tale overgezet door L.V.B. (= Lambert van den Bos). Verciert met 25 kopere figuren. De zesde...

Auction 26
SOLD €700,00
LOT 599
€700,00 - €1400,00
[Apiculture] R.J. Brouwer (ed.). Nieuwe leerwijze omtrent de bijen,

en derzelver zoogenaamde magazijnen-teelt. Voornamelijk getrokken uit het Hoogduitsche werk van J.L. Christ. en meer andere stukken, ten dienste van Hollandsche bijenhouders bearbeid...

Auction 26
PASSED
LOT 600
€6000,00 - €12000,00
Cesare Vecellio. De gli Habiti Antichi, et Moderni di Diuerse Parti del Mondo Libri due,

fatti da Cesare Vecellio & con discorsida lui dichiarati. Venice, Damian Zenato, 1590, (24),499 lvs., title within rich woodcut border, also with the following full-p. woodcuts:...

Auction 26
PASSED
LOT 601
€2500,00 - €5000,00
[Till Eulenspiegel] Histoire de la vie de Tiel Uulespiegle

Contenant ses faits & finesses, ses aventures, & les grandes fortunes qu'il a euës, ne s'etant jamais laissé tromper par aucune personne. Nouvelle traduction de l'Allemand en François;...

Newsletter

Subscribe to our newsletter to stay updated with our upcoming auctions.
Search

Search By: